Detektív špecialista

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Detektív špecialista rieši zložité prípady hľadania osôb alebo majetku, monitoruje činnosti osôb, získava, dokumentuje a spracúva dôkazné prostriedky, získava a dokumentuje údaje o osobnom stave fyzických osôb a získava informácie o konaní fyzických osôb alebo právnických osôb alebo o ich majetkových pomeroch súvisiacich s vymáhaním pohľadávky alebo získava a dokumentuje údaje o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo. Zodpovedá za vedenie najzložitejších prípadov detektívnej praxe s nasadením tímu detektívov, organizovanie a profesionalitu výstupov detektívnej činnosti pre klienta, za organizovanie, riadenie a kontrolu výkonu detektívnej činnosti zabezpečovanej detektívnymi tímami.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Special Private Investigator
Vyšetrovateľ špecialista
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: 6 alebo viac rokov
ISCO-08
5414 - Pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti
SK ISCO-08
5414009 - Detektív
Divízia SK NACE Rev. 2
Bezpečnostné a pátracie služby
Príslušnosť k povolaniu
Pracovník SBS

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
manuálna zručnosť
E
technická gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
7
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
7
osobná ochrana, ozbrojený sprievod
7
ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
7
technické bezpečnostné systémy
7
súkromné detektívne služby
7
formy, metódy a prostriedky súkromnej detektívnej činnosti
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
7
zásady súčinnosti s jednotkami Policajného zboru Slovenskej republiky a vymedzenými osobami
7
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
7
metódy a princípy sebaobrany
7
zásady poskytovania prvej pomoci
7
zásady BOZP a PO
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
technicko-taktické dokumentovanie súvislostí a udalostí spojených so vznikom škôd a iných negatívnych javov, preverovanie spoľahlivosti osôb a subjektov
7
špecializované odborné kriminalisticko-technické činnosti v odbore daktyloskopie, balistiky, mechanoskopie a pod.
7
organizovanie práce a riadenia pracovnej skupiny detektívov alebo vedenia malej detektívnej kancelárie
7
riešenie zložitých úloh pri hľadaní osôb a majetku, získavaní údajov slúžiacich ako dôkazný prostriedok
7
získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky, prijímanie opatrení na ochranu obchodného tajomstva
7
pátranie po osobách a veciach s využitím kriminalistických metód a techniky a vecných bezpečnostných prostriedkov
7
prešetrovanie súvislostí a udalostí spojených so vznikom škôd a iných negatívnych javov, preverovanie spoľahlivosti osôb a subjektov
7
zabezpečovanie dôkazov, svedectiev, stôp a iných indícií
7
prešetrovanie súvislostí a udalostí spojených s objektivizáciou informácií a ich spracovávanie na relevantné informácie
7
monitorovanie činnosti osôb v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
7
vedenie tímu detektívov
Špecifikácia:
riadenie, organizovanie a kontrola výkonu detektívov
7
dodržiavanie zásad BOZP a PO
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
    viac...
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.