Kvalitár, kontrolór v polygrafickej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Kvalitár, kontrolór v polygrafickej výrobe

Kvalitár, kontrolór v polygrafickej výrobe vykonáva kontrolnú činnosť vo všetkých fázach výrobného procesu s ohľadom na systém riadenia kvality v polygrafickej výrobe.

Sektorová rada Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy Inšpektor kvality
Kontrolór kvality
Medzioperačný kontrolór
Vstupný kontrolór
Výstupný kontrolór
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 7543 - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
SK ISCO-08 7543006 - Kvalitár, kontrolór v polygrafickej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Tlač a reprodukcia záznamových médií
Príslušnosť k povolaniu Kvalitár a kontrolór výrobkov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
 • stupeň EKR 4 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 4 ochrana životného prostredia
 • stupeň EKR 4 postupy technologickej prípravy výrobných podkladov v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 technológia polygrafickej montáže a zhotovovania tlačových foriem
 • stupeň EKR 4 druhy technológie polygrafickej montáže
 • stupeň EKR 4 technológia tlače
  Špecifikácia:
  Typy: flexografická tlač, hĺbkotlač tlač, ofsetová tlač, sieťotlač.
 • stupeň EKR 4 technológia dokončovacieho spracovania v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 priemyselná ekológia
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 kontrola grafiky a textu pri dokončených polotovaroch a výrobkoch v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 revízia signálnej tlače z tlačových strojov v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 uplatňovanie a vybavovanie reklamácií v polygrafickej výrobe, vrátane odstránenia chýb
 • stupeň EKR 4 vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 kontrola a odber knižných blokov
  Špecifikácia:
  Kontrola poradia hárkov pomocou chrbtových znamienok a pod.
 • stupeň EKR 4 kontrola kvality tlače a počtu výtlačkov v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania technologických postupov a predpisov v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách kvality v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 vypracovanie plánov kontroly kvality polygrafických výrobkov
 • stupeň EKR 4 vypracovanie posudkov a protokolov o výsledkoch kontrol v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s kvalitou v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 kontrola uplatňovania noriem iso
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a technických podkladoch v polygrafickej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie