Kvalitár, kontrolór v polygrafickej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Kvalitár, kontrolór v polygrafickej výrobe Kvalitár, kontrolór v polygrafickej výrobe vykonáva kontrolnú činnosť vo všetkých fázach výrobného procesu s ohľadom na systém riadenia kvality v polygrafickej výrobe. Zabezpečuje obsluhu meracích prístrojov, zaznamenáva výsledky a vyhodnocuje ich. Na základe výsledkov navrhuje opatrenia a spolupracuje pri ich zavádzaní do praxe s cieľom odstránenia chýb a nedostatkov a zvýšenia kvality produkcie v polygrafickej výrobe.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
28320/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SK pracovník vstupnej kontroly
SK pracovník medzioperačnej kontroly kvality
SK pracovník výstupnej kontroly kvality
SK kontrolór kvality
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Na samostatný výkon tohto zamestnania sa vyžaduje prax 36 mesiacov.
ISCO-08
7543
SK ISCO-08
7543006
ESCO
2491
SK NACE Rev. 2
C18
CPA 2015
C18
Príslušnosť k povolaniu
7543006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prístroje a zariadenia na meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych výrobných a nevýrobných procesov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá obsluhy metrologických meracích zariadení a nástrojov na kontrolu kvality
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová (15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy technologickej prípravy výrobných podkladov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: zahŕňa v sebe kontrolu vstupných digitálnych dát (tlačového PDF) cez ich spracovanie až po prípravu výrobných podkladov pre jednotlivé tlačové techniky, resp. vedomosť ako negatívne môžu tlačové podklady ovplyvniť tlač
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a postupy tlače na polygrafických strojoch
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tlače
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Typy: flexografická tlač, hĺbkotlač tlač, ofsetová tlač, sieťotlač.
Typy chýb pri jednotlivých tlačových technikách.
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Základné vybavenie pre meranie kvality polygrafickej výroby
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia elektronickej hárkovej montáže a zhotovenia tlačových foriem
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologický proces elektronickej hárkovej montáže
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia dokončovacieho spracovania v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe a z oblasti systémov Color managementu
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: metódy a postupy kontroly a hodnotenia technických a kvalitatívnych parametrov polygrafických výrobkov
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a technických podkladoch v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie plánov kontroly kvality polygrafických výrobkov
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
návrh metód kontroly kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Návrh metód kontroly kvality v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie nových postupov jednotlivých výrobných fáz na základe výsledkov kontroly v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola kvality tlače a počtu výtlačkov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola grafiky a textu pri dokončených polotovaroch a výrobkoch v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických postupov a predpisov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: kontrola medziproduktov a produktov po ukončení každej fázy polygrafickej výroby formou námatkovej kontroly (napr. v pravidelných časových intervaloch, určitý počet v závislosti od celkového množstva medziproduktov alebo produktov a pod.)
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií v polygrafickej výrobe, vrátane odstránenia chýb
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola uplatňovania noriem ISO
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
revízia signálnej tlače z tlačových strojov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štatistické vyhodnocovanie výsledkov kontroly v polygrafickej výrobe so zameraním na analýzu možných rizík nekvality
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s kvalitou v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie posudkov a protokolov o výsledkoch kontrol v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba meracích prístrojov pre kontrolu kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Udržiavanie používaných meracích prístrojov vo vyhovujúcom technickom stave, ktorý zabezpečí ich správne používanie a metrologické charakteristiky v rozsahu príslušných metrologických noriem.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha meracích prístrojov pre kontrolu kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca so systémami Color managementu pri kontrole v procese tlače
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Systémy Color managmentu: Techkon, X-Rite, Mellow, Colour, iQIP, Color Cert,...
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?