Špecialista technológ v polygrafickej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista technológ v polygrafickej výrobe

Špecialista technológ v polygrafickej výrobe stanovuje komplexné technologické postupy a zaisťuje technologickú prípravu tlačovej formy, tlače a dokončujúceho spracovania pri výrobe tlačovín.

Sektorová rada Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy Technológ - dispečer polygrafickej výroby
Technológ tlačovej formy
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141028 - Špecialista technológ v polygrafickej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Tlač a reprodukcia záznamových médií
Príslušnosť k povolaniu Špecialista polygrafickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
 • stupeň EKR 7 nové trendy v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 7 druhy technológie polygrafickej montáže
 • stupeň EKR 7 technológia tlače
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 7 stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 7 postupy technologickej prípravy výrobných podkladov v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 7 technológia dokončovacieho spracovania v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 7 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 7 ochrana životného prostredia
 • stupeň EKR 7 postupy integrovaného spracovávania obrazu a textu
 • stupeň EKR 7 technológia polygrafickej montáže a zhotovovania tlačových foriem
  Špecifikácia:
  Tlačové formy: analógové (klasické) a digitálne (pre digitálnu tlač a computer – to-press).
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 prevádzkové skúšky pri zavádzaní nových technologických postupov v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 7 stanovovanie druhu, množstva surovín a materiálov pri výrobe tlačovín
 • stupeň EKR 7 rozhodovanie o používaní materiálov pre jednotlivé druhy výrobkov v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 7 aplikácia noriem ochrany zdravia a životného prostredia
 • stupeň EKR 7 sledovanie dodržiavania technologických parametrov polygrafickej výroby
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách a technických podkladoch v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 7 organizácia a vedenie technickej a technologickej prípravy polygrafickej výroby
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania technologických postupov a predpisov v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 7 kooperácia so zákazníkmi v oblasti polygrafickej výroby
 • stupeň EKR 7 príprava plánov technického a organizačného rozvoja z oblasti technológie v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 7 riadenie technologického úseku polygrafickej výroby a stanovovanie technologických postupov a výrobných podmienok v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 7 koordinácia polygrafickej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
 • stupeň EKR 7 navrhovanie a posudzovanie typovo nových technologických postupov a materiálov v polygrafickej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie