Špecialista technológ v polygrafickej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista technológ v polygrafickej výrobe Špecialista technológ v polygrafickej výrobe stanovuje komplexné technologické postupy pri výrobe tlačovín. Odborne zodpovedá za technologickú prípravu výroby tlačovej formy, tlače a dokončujúceho spracovania. Stanovuje minimálne potrebné množstvo materiálu a plánovaného výrobného času s ohľadom na charakter výrobku a použitých strojov a zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
28319/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SK Hlavný technológ
DE Haupttechnologe
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Prax v polygrafickej výrobe.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141028
ESCO
1291
SK NACE Rev. 2
C18
CPA 2015
C18
Príslušnosť k povolaniu
2141028

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zdravie a hygiena pri práci
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy integrovaného spracovávania obrazu a textu
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy technologickej prípravy výrobných podkladov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia tlače
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Princípy v súčasnosti používaných tlačových techník.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia elektronickej hárkovej montáže a zhotovenia tlačových foriem
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Technologické procesy montáže pre používané techniky tlače. Tlačové formy: analógové (klasické) a digitálne (pre digitálnu tlač a computer-to-press).
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia dokončovacieho spracovania v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nové trendy v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách a technických podkladoch v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie a posudzovanie typovo nových technologických postupov a materiálov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie druhu, množstva surovín a materiálov pri výrobe tlačovín
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava plánov technického a organizačného rozvoja z oblasti technológie v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie výkonových noriem strojov v kontexte použitej technológie a materiálov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technologických postupov a predpisov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Sledovanie a kontrola dodržiavania technologických predpisov, parametrov a postupov v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie dodržiavania technologických parametrov polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prevádzkové skúšky pri zavádzaní nových technologických postupov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kooperácia so zákazníkmi v oblasti polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodovanie o používaní materiálov pre jednotlivé druhy výrobkov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekologické zneškodňovanie nepoužiteľného odpadu
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluhovanie počítačových aplikácií podľa technologických postupov, noriem a štandardov
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia a vedenie technickej a technologickej prípravy polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie technologického úseku polygrafickej výroby a stanovovanie technologických postupov a výrobných podmienok v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia noriem ochrany zdravia a životného prostredia
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
aplikácia požiadaviek zákona o odpadoch a nadväzujúcich predpisov
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia polygrafickej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?