Špecialista riadenia kvality v polygrafickej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista riadenia kvality v polygrafickej výrobe

Špecialista riadenia kvality v polygrafickej výrobe organizuje a koordinuje systém riadenia kvality v polygrafickej výrobe. Stanovuje koncepcie riadenia kvality, jej tvorby a postupy kontroly. Spracováva technické a ekonomické rozbory a štúdie kvality a vyhodnocuje ich proces.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy Kvalitár, manažér kvality
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141027 - Špecialista riadenia kvality v polygrafickej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Tlač a reprodukcia záznamových médií
Príslušnosť k povolaniu Špecialista polygrafickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 technológia polygrafickej výroby
  Špecifikácia:
  Technológia vyhotovovania tlačových podkladov, polygrafickej montáže, prípravy tlačovej formy, tlačových techník, technológie dokončovacieho spracovania (spôsoby skladania hárkov, povrchové úpravy materiálov: lakovanie, laminovanie a pod.). Technológia výroby papiera a postupov spracovania výrobkov z papiera.
 • stupeň EKR 7 stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 7 druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
  Špecifikácia:
  Možnosti a spôsoby ich použitia v rôznych fázach polygrafickej výroby.
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Metódy a postupy kontroly kvality v polygrafickej výrobe. ISO normy, STN, odborové normy, smernice na dokončujúce spracovanie a platné technologické postupy v polygrafickej výrobe.
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 7 druhy tlačových techník
  Špecifikácia:
  Princípy, postupy a oblasť použitia: digitálna tlač, flexografická tlač, hĺbkotlač, ofsetová tlač, sitotlač.
 • stupeň EKR 7 normy spotreby polygrafických materiálov
 • stupeň EKR 7 priemyselná ekológia
  Špecifikácia:
  Sledovanie legislatívy (národnej a európskej) ohľadom odpadových vôd, ovzdušia a kontaktu pracovníkov s nebezpečnými látkami.
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
  Špecifikácia:
  Postupy výberu zamestnancov, plánovanie ľudských zdrojov, hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov, formy odmeňovania a pod.
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 7 laboratórna technika a laboratórne postupy v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Trendy v laboratórnej technike (nové prístroje, presnejšie, kvalitnejšie, jednoduchšie na obsluhu, vhodné priamo do výrobného prostredia v polygrafickej výrobe). Trendy zakázaných látok, úpravu limitov chemických látok.
 • stupeň EKR 7 nové trendy v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 7 typy tlačových chýb
  Špecifikácia:
  Vrátane typov chýb pri finálnom spracovaní (presnosť rezania, skladania, resp. kvalita lepenia, zvarov a pod.).
 • stupeň EKR 7 chemické procesy farieb a substrátov
  Špecifikácia:
  Vrátane fyzikálno-chemických procesov lepidiel, vlhčiacich a čistiacich roztokov, silikónových emulzií a pod.
 • stupeň EKR 7 spôsoby prevádzkového merania kvality v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 5 ochrana životného prostredia
  Špecifikácia:
  Triedenie odpadov a nakladanie s nimi v zmysle zákona o odpadoch.
 • stupeň EKR 0 postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 tvorba plánu investičného rozvoja
 • stupeň EKR 7 posudzovanie návrhov a podkladov na zmenu technológie polygrafickej výroby
  Špecifikácia:
  Posudzovanie výsledkov výskumných prác v oblasti technológie.
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania platných noriem a právnych predpisov
  Špecifikácia:
  Kontrola dodržiavania noriem kvality a noriem ISO (dodržiavanie zásad systému riadenia kvality).
 • stupeň EKR 7 posudzovanie investičných štúdií v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  V oblasti technológie, intenzifikácie, rekonštrukcie, modernizácie a inovácie výrobných zariadení.
 • stupeň EKR 7 kontrola technologických parametrov polygrafickej výroby
  Špecifikácia:
  Porovnanie s platnými technologickými predpismi. Sledovanie dodržiavania parametrov technologického režimu, pracovných, laboratórnych, bezpečnostných postupov v polygrafickej výrobe.
 • stupeň EKR 7 kontrola účinnosti prijatých nápravných opatrení v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  V oblasti riadenia a kontroly kvality, technológie a hygieny.
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie reportov (hlásení, rozborov, správ) v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 7 technické a ekonomické rozbory plánov, vyhodnocovanie kvality výrobkov a efektívnosti procesov a výkonov v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Vypracovanie záverov a spracovanie posudkov.
 • stupeň EKR 7 spracovávanie analýz reklamácií a kvality produkcie v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 7 spracovávanie podkladov k meraniam v rámci tvorby technologickej dokumentácie v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Spracovávanie podkladov na hodnotenie technológie a kvality produkcie, technických správ zo skúšok a overovaní vývoja inovovaných a modifikovaných sortimentov, rozvojové štúdie v oblasti technológie a modernizácie výrobných zariadení. Návrhy nových technologických postupov na zaradenie do plánu výskumu a vývoja.
 • stupeň EKR 7 riadenie nevýrobného úseku polygrafickej výroby
  Špecifikácia:
  Posudzovanie úrovne vedomostí a kvality vykonanej práce u podriadených pracovníkov v polygrafickej výrobe (posudzovanie návrhov a podkladov na zmenu pracovného postupu, popisov pracovných činností, bezpečnostných predpisov, laboratórne inštrukcie vo vzťahu k technologickej výrobe a kontrole kvality surovín, polotovarov, finálnej produkcie a pod.).
 • stupeň EKR 7 posudzovanie kapacitného využívania kontrolných zariadení v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Posudzovanie návrhov na zmeny surovín a pomocných materiálov vo výrobe, kvalitu produkcie a prevádzkovej istoty zariadení, kvalitu a vhodnosť používaných surovín a pod. Sledovanie vplyvov technologických parametrov na kvalitu a stabilitu výrobného procesu. Kontrola kvality produkcie, systému riadenia kvality a pod.
 • stupeň EKR 7 riadenie a určovanie vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly materiálov, polovýrobkov a výrobkov v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s kvalitou v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Evidencia výrobnej, technickej a organizačnej dokumentácie v zmysle platných smerníc, normy činnosti a dokumentácie systému riadenia kvality, správy z interných a externých auditov a pod. Vedenie evidencie výsledkov analýz a kvalitatívnych parametrov surovín, materiálov, polotovarov a hotových výrobkov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie