Špecialista riadenia kvality v polygrafickej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista riadenia kvality v polygrafickej výrobe organizuje a koordinuje systém riadenia kvality v polygrafickej výrobe. Stanovuje koncepcie riadenia kvality, jej tvorby a postupy kontroly. Spracováva technické a ekonomické rozbory a štúdie kvality a vyhodnocuje ich proces.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy
Kvalitár, manažér kvality
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141027 - Špecialista riadenia kvality v polygrafickej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista polygrafickej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia polygrafickej výroby
Špecifikácia:
Technológia vyhotovovania tlačových podkladov, polygrafickej montáže, prípravy tlačovej formy, tlačových techník, technológie dokončovacieho spracovania (spôsoby skladania hárkov, povrchové úpravy materiálov: lakovanie, laminovanie a pod.). Technológia výroby papiera a postupov spracovania výrobkov z papiera.
7
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
7
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Špecifikácia:
Možnosti a spôsoby ich použitia v rôznych fázach polygrafickej výroby.
7
systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
Špecifikácia:
Metódy a postupy kontroly kvality v polygrafickej výrobe. ISO normy, STN, odborové normy, smernice na dokončujúce spracovanie a platné technologické postupy v polygrafickej výrobe.
7
metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
7
druhy tlačových techník
Špecifikácia:
Princípy, postupy a oblasť použitia: digitálna tlač, flexografická tlač, hĺbkotlač, ofsetová tlač, sitotlač.
7
normy spotreby polygrafických materiálov
7
priemyselná ekológia
Špecifikácia:
Sledovanie legislatívy (národnej a európskej) ohľadom odpadových vôd, ovzdušia a kontaktu pracovníkov s nebezpečnými látkami.
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
personálny manažment
Špecifikácia:
Postupy výberu zamestnancov, plánovanie ľudských zdrojov, hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov, formy odmeňovania a pod.
7
postupy a metódy vedenia porád
7
ekonomika a riadenie v polygrafickej výrobe
7
laboratórna technika a laboratórne postupy v polygrafickej výrobe
Špecifikácia:
Trendy v laboratórnej technike (nové prístroje, presnejšie, kvalitnejšie, jednoduchšie na obsluhu, vhodné priamo do výrobného prostredia v polygrafickej výrobe). Trendy zakázaných látok, úpravu limitov chemických látok.
7
nové trendy v polygrafickej výrobe
7
typy tlačových chýb
Špecifikácia:
Vrátane typov chýb pri finálnom spracovaní (presnosť rezania, skladania, resp. kvalita lepenia, zvarov a pod.).
7
chemické procesy farieb a substrátov
Špecifikácia:
Vrátane fyzikálno-chemických procesov lepidiel, vlhčiacich a čistiacich roztokov, silikónových emulzií a pod.
7
spôsoby prevádzkového merania kvality v polygrafickej výrobe
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
ochrana životného prostredia
Špecifikácia:
Triedenie odpadov a nakladanie s nimi v zmysle zákona o odpadoch.
5
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
0

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
tvorba plánu investičného rozvoja
7
posudzovanie návrhov a podkladov na zmenu technológie polygrafickej výroby
Špecifikácia:
Posudzovanie výsledkov výskumných prác v oblasti technológie.
7
kontrola dodržiavania platných noriem a právnych predpisov
Špecifikácia:
Kontrola dodržiavania noriem kvality a noriem ISO (dodržiavanie zásad systému riadenia kvality).
7
posudzovanie investičných štúdií v polygrafickej výrobe
Špecifikácia:
V oblasti technológie, intenzifikácie, rekonštrukcie, modernizácie a inovácie výrobných zariadení.
7
kontrola technologických parametrov polygrafickej výroby
Špecifikácia:
Porovnanie s platnými technologickými predpismi. Sledovanie dodržiavania parametrov technologického režimu, pracovných, laboratórnych, bezpečnostných postupov v polygrafickej výrobe.
7
kontrola účinnosti prijatých nápravných opatrení v polygrafickej výrobe
Špecifikácia:
V oblasti riadenia a kontroly kvality, technológie a hygieny.
7
vypracovávanie reportov (hlásení, rozborov, správ) v polygrafickej výrobe
7
technické a ekonomické rozbory plánov, vyhodnocovanie kvality výrobkov a efektívnosti procesov a výkonov v polygrafickej výrobe
Špecifikácia:
Vypracovanie záverov a spracovanie posudkov.
7
spracovávanie analýz reklamácií a kvality produkcie v polygrafickej výrobe
7
spracovávanie podkladov k meraniam v rámci tvorby technologickej dokumentácie v polygrafickej výrobe
Špecifikácia:
Spracovávanie podkladov na hodnotenie technológie a kvality produkcie, technických správ zo skúšok a overovaní vývoja inovovaných a modifikovaných sortimentov, rozvojové štúdie v oblasti technológie a modernizácie výrobných zariadení. Návrhy nových technologických postupov na zaradenie do plánu výskumu a vývoja.
7
riadenie nevýrobného úseku polygrafickej výroby
Špecifikácia:
Posudzovanie úrovne vedomostí a kvality vykonanej práce u podriadených pracovníkov v polygrafickej výrobe (posudzovanie návrhov a podkladov na zmenu pracovného postupu, popisov pracovných činností, bezpečnostných predpisov, laboratórne inštrukcie vo vzťahu k technologickej výrobe a kontrole kvality surovín, polotovarov, finálnej produkcie a pod.).
7
posudzovanie kapacitného využívania kontrolných zariadení v polygrafickej výrobe
Špecifikácia:
Posudzovanie návrhov na zmeny surovín a pomocných materiálov vo výrobe, kvalitu produkcie a prevádzkovej istoty zariadení, kvalitu a vhodnosť používaných surovín a pod. Sledovanie vplyvov technologických parametrov na kvalitu a stabilitu výrobného procesu. Kontrola kvality produkcie, systému riadenia kvality a pod.
7
riadenie a určovanie vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly materiálov, polovýrobkov a výrobkov v polygrafickej výrobe
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s kvalitou v polygrafickej výrobe
Špecifikácia:
Evidencia výrobnej, technickej a organizačnej dokumentácie v zmysle platných smerníc, normy činnosti a dokumentácie systému riadenia kvality, správy z interných a externých auditov a pod. Vedenie evidencie výsledkov analýz a kvalitatívnych parametrov surovín, materiálov, polotovarov a hotových výrobkov.
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa