Špecialista vo výskume a vývoji v celulózo-papierenskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista vo výskume a vývoji v celulózo-papierenskej výrobe

Špecialista vo výskume a vývoji v celulózo-papierenskej výrobe realizuje výskum a vývoj technologických procesov v oblasti výroby celulózy a papiera a prenáša najnovšie poznatky výskumu do praxe.

Sektorová rada Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy Výskummo-vývojový pracovník v celulózo-papierenskej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141020 - Špecialista vo výskume a vývoji v celulózo-papierenskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba papiera a papierových výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista celulózo-papierenskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Napr. drevovina, polobuničina, buničina (sulfátová, sulfitová), iné vlákniny (sekundárna, syntetická), pomocné papierenské prostriedky.
 • stupeň EKR 7 technológia výroby a spracovanie celulózy
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy kontroly v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti životného prostredia v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Konštrukcia strojov, zariadení a výrobných liniek, meracie prístroje na hodnotenie procesov, princípy ich fungovania a pod.
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Napr. technologické postupy a pod.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 technológia výroby papiera a papierenských výrobkov
  Špecifikácia:
  Technologické postupy výroby papiera (výroba vlákien z dreva alebo iného rastlinného materiálu, príprava papieroviny, výroba papiera v papierenskom stroji, dodatočné povrchové úpravy papiera, spracovanie papiera na papierenské výrobky).
 • stupeň EKR 7 softvéry pre odborné aplikácie
  Špecifikácia:
  Napr. softvéry na riadenie a sledovanie ekonomiky, kvality výroby a pod.
 • stupeň EKR 7 ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
  Špecifikácia:
  Princípy environmentálnych technológií, materiálov a pod. Výrobné technológie a ich dopad na životné prostredie.
 • stupeň EKR 7 normy spotreby materiálov pri výrobe celulózy a papiera
 • stupeň EKR 7 druhy technickej dokumentácie a zásady jej vyhotovenia
 • stupeň EKR 7 postupy glejenia, degradácie a zušľachťovania papiera
 • stupeň EKR 7 postupy a spôsoby výroby vlákien
 • stupeň EKR 7 matematické a štatistické metódy
 • stupeň EKR 7 projektový manažment
 • stupeň EKR 7 druhy tlačových techník
  Špecifikácia:
  Princípy, postupy a oblasť použitia: tlač digitálna, flexografická, ofsetová, hĺbkotlač, kníhtlač, sitotlač
 • stupeň EKR 5 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
  Špecifikácia:
  Metódy hodnotenia navrhovaných projektov z ekonomického hľadiska.
 • stupeň EKR 5 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 7 nové trendy v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 chemické inžinierstvo

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách a v technických podkladoch v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 riadenie prác pri spracovaní technickej dokumentácie pre nové a rozvojové výrobné programy v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 prevádzkové skúšky pri zavádzaní nových postupov pri celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 návrhy modernizácie a technických úprav technologických zariadení v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 optimalizácia výrobných postupov a produktov v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 koordinácia a spracovanie technicko-ekonomických štúdií, rozborov prognóz kvality v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 stanovovanie komplexných technologických postupov a technických podmienok pre inovačné a nové druhy výrobkov papierenskej výroby
 • stupeň EKR 7 kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 účasť na medzinárodnej spolupráci pri riešení výskumných a vývojových úloh v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 participácia na realizácii vedecko-výskumných projektov v oblasti celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 vyvíjanie, modifikácia a inovácia technológií a technologických procesov v celulózo-papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Projektovanie a navrhovanie technológií a technologických procesov v celulózo-papierenskej výrobe. Analýza technologických postupov, dát a hodnôt parametrov výskumu a výrobného procesu. Vyvíjanie metód skúmania a hodnotenia materiálov a procesov, inovatívnych procesov a technológií v oblasti výroby celulózy (buničiny) a papiera. Navrhovanie spôsobov využiteľnosti obnoviteľných zdrojov (materiály a energie).
 • stupeň EKR 7 spracovávanie technologicko-ekonomických štúdií v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 aplikácia vývojových metód skúmania a hodnotenia vlastností materiálov a procesov v celulózo-papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Napr. aplikácia fyzikálno-chemických a mechanických procesov (pri výrobe celulózy, papiera a papierenských výrobkov), vývojových metód skúmania a hodnotenia vlastností materiálov a procesov
 • stupeň EKR 7 vedenie technologickej dokumentácie súvisiacej s výskumom a vývojom v celulózo-papierenskej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie