Operátor pultu centrálnej ochrany

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pracovník fyzickej ochrany strediska registrácie poplachov (operátor) obsluhuje poplachové prijímacie centrum - pult centralizovanej ochrany - PPC/PCO. Vykonáva diaľkový dohľad (monitoring) a operatívne koordinuje výkon služieb pri ochrane majetku a osôb v určených objektoch alebo na vymedzených územiach. Zabezpečuje obsluhu elektronických zabezpečovacích zariadení a iných kontrolných a výstražných systémov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Dispečer PPC/PCO
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
5414 - Pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti
SK ISCO-08
5414007 - Pracovník fyzickej ochrany strediska registrácie poplachov (operátor)
Divízia SK NACE Rev. 2
Bezpečnostné a pátracie služby
Príslušnosť k povolaniu
Pracovník SBS

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
manuálna zručnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
technická gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
4
osobná ochrana, ozbrojený sprievod
4
technické bezpečnostné systémy
Špecifikácia:
Technické možnosti a obsluha kamerových bezpečnostných systémov a prostriedkov elektrickej zabezpečovacej signalizácie.
4
zásady súčinnosti s jednotkami Policajného zboru Slovenskej republiky a vymedzenými osobami
Špecifikácia:
V rozsahu Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore, V rozsahu Zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
4
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
4
zásady BOZP a PO
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
organizovanie kontrol a previerok dodržiavania režimu ochrany a obrany
4
rozhodovanie o bezpečnostných opatreniach v štandardných a neštandardných situáciách
4
riadenie centrálneho operačného strediska spoločnosti, obsluha pultu centralizovanej ochrany a riadenie zásahovej služby
4
zhromažďovanie informácií o službe, ich analýza a navrhovanie opatrení
4
zabezpečovanie oznamovacej povinnosti pri podozrení zo spáchania trestných činov
4
koordinovanie spolupráce s Policajným zborom Slovenskej republiky, prvkami integrovaného záchranného systému a s inými súkromnými bezpečnostnými službami
4
dodržiavanie zásad BOZP a PO
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
    viac...
  • Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.