Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobe riadi, zabezpečuje a kontroluje plynulý a efektívny chod polygrafickej výroby po organizačnej, ekonomickej, personálnej, technologickej a materiálovej stránke.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy
Vedúci polygrafického závodu
Výrobný manažér v polygrafii
Výrobný riaditeľ v polygrafii
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08
1321007 - Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v priemysle

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia polygrafickej výroby
Špecifikácia:
Princípy technológie: vyhotovenia tlačových podkladov, polygrafickej montáže, prípravy tlačovej formy, tlačových techník, dokončovacieho spracovania.
7
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
7
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Špecifikácia:
Možnosti a spôsoby ich použitia v rôznych fázach polygrafickej výroby.
7
manažment pre top manažérov
Špecifikácia:
So zameraním na polygrafickú výrobu.
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
personálny manažment
Špecifikácia:
Postupy výberu zamestnancov, plánovanie ľudských zdrojov, hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy a pod.
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
7
metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
7
postupy a metódy vedenia porád
7
ekonomika a riadenie v polygrafickej výrobe
Špecifikácia:
Ekonomické vedomosti potrebné na riadenie hospodárskej jednotky na najvyššom stupni riadenia, vrátane ekonomických pojmov. Princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, ekonomické kategórie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia.
7
nové trendy v polygrafickej výrobe
Špecifikácia:
Vedomosti o nových technologických postupoch, strojoch a materiáloch v polygrafickej výrobe.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
Špecifikácia:
Metódy a postupy kontroly kvality v polygrafickej výrobe.
6
ochrana životného prostredia
Špecifikácia:
Triedenie odpadov a nakladanie s nimi.
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riadenie výrobného úseku polygrafickej výroby
Špecifikácia:
Koordinácia technologických postupov, operatívneho plánovania a dispečerského riadenia v polygrafickej výrobe po organizačnej, personálnej a materiálovej stránke.
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
riadenie a určovanie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov
7
participácia na tvorbe operatívnych a finančných plánov, vrátane zabezpečenia a kontroly ich plnenia
Špecifikácia:
Kontrola dodržiavania priebežných termínov v jednotlivých fázach výroby, vrátane plnenia termínov expedície a objemu finančného plánu.
7
riadenie a kontrola využitia výrobných kapacít a ľudských zdrojov v polygrafickej výrobe
Špecifikácia:
Monitoring čerpania osobných nákladov, spotreby materiálov, technickej práce a energií, vrátane návrhov na nápravné opatrenia smerujúce k úsporám. Tvorba pravidiel na motiváciu a hodnotenie podriadených zamestnancov.
7
navrhovanie, posudzovanie a zavádzanie nových technologických postupov a materiálov v polygrafickej výrobe
Špecifikácia:
Vrátane zmien výrobno-technických podmienok a zavedenia alternatívnych postupov, materiálov a optimalizácie technologických postupov.
7
tvorba plánu investičného rozvoja
Špecifikácia:
Tvorba stratégie investičného rozvoja, zavádzania nových technológií a nákupu nových strojov a zariadení.
7
vypracovávanie reportov (hlásení, rozborov, správ) o polygrafickej výrobe, vedenie prevádzkovej dokumentácie
Špecifikácia:
Z pohľadu ekonomiky, technológie, plánovania, riadenia procesov. Vypracovávanie príslušnej dokumentácie hospodárskej jednotky, ekonomických analýz a komentárov.
7
kontrola plnenia plánov údržby a opráv polygrafických strojov a zariadení
6
kooperácia so zákazníkmi v oblasti polygrafie
6
kontrola dodržiavania platných noriem a právnych predpisov
Špecifikácia:
V oblasti pracovno-právnej, v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, v oblasti ochrany pred požiarmi a v oblasti ochrany životného prostredia.
6
kontrola dodržiavania noriem STN, odborových noriem, noriem ISO a smerníc kvality platných pre polygrafický priemysel
Špecifikácia:
Vrátane zavádzania a kontroly nápravných opatrení vychádzajúcich z auditov. Navrhovanie a zavádzanie princípov riadenia kvality na všetkých úsekoch polygrafickej výroby.
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa