Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobe

Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobe riadi, zabezpečuje a kontroluje plynulý a efektívny chod polygrafickej výroby po organizačnej, ekonomickej, personálnej, technologickej a materiálovej stránke.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy Vedúci polygrafického závodu
Výrobný manažér v polygrafii
Výrobný riaditeľ v polygrafii
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08 1321007 - Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Tlač a reprodukcia záznamových médií
Príslušnosť k povolaniu Manažér v priemysle

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 technológia polygrafickej výroby
  Špecifikácia:
  Princípy technológie: vyhotovenia tlačových podkladov, polygrafickej montáže, prípravy tlačovej formy, tlačových techník, dokončovacieho spracovania.
 • stupeň EKR 7 stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 7 druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
  Špecifikácia:
  Možnosti a spôsoby ich použitia v rôznych fázach polygrafickej výroby.
 • stupeň EKR 7 manažment pre top manažérov
  Špecifikácia:
  So zameraním na polygrafickú výrobu.
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
  Špecifikácia:
  Postupy výberu zamestnancov, plánovanie ľudských zdrojov, hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy a pod.
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Ekonomické vedomosti potrebné na riadenie hospodárskej jednotky na najvyššom stupni riadenia, vrátane ekonomických pojmov. Princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, ekonomické kategórie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia.
 • stupeň EKR 7 nové trendy v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Vedomosti o nových technologických postupoch, strojoch a materiáloch v polygrafickej výrobe.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Metódy a postupy kontroly kvality v polygrafickej výrobe.
 • stupeň EKR 6 ochrana životného prostredia
  Špecifikácia:
  Triedenie odpadov a nakladanie s nimi.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 riadenie výrobného úseku polygrafickej výroby
  Špecifikácia:
  Koordinácia technologických postupov, operatívneho plánovania a dispečerského riadenia v polygrafickej výrobe po organizačnej, personálnej a materiálovej stránke.
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 riadenie a určovanie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov
 • stupeň EKR 7 participácia na tvorbe operatívnych a finančných plánov, vrátane zabezpečenia a kontroly ich plnenia
  Špecifikácia:
  Kontrola dodržiavania priebežných termínov v jednotlivých fázach výroby, vrátane plnenia termínov expedície a objemu finančného plánu.
 • stupeň EKR 7 riadenie a kontrola využitia výrobných kapacít a ľudských zdrojov v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Monitoring čerpania osobných nákladov, spotreby materiálov, technickej práce a energií, vrátane návrhov na nápravné opatrenia smerujúce k úsporám. Tvorba pravidiel na motiváciu a hodnotenie podriadených zamestnancov.
 • stupeň EKR 7 navrhovanie, posudzovanie a zavádzanie nových technologických postupov a materiálov v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Vrátane zmien výrobno-technických podmienok a zavedenia alternatívnych postupov, materiálov a optimalizácie technologických postupov.
 • stupeň EKR 7 tvorba plánu investičného rozvoja
  Špecifikácia:
  Tvorba stratégie investičného rozvoja, zavádzania nových technológií a nákupu nových strojov a zariadení.
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie reportov (hlásení, rozborov, správ) o polygrafickej výrobe, vedenie prevádzkovej dokumentácie
  Špecifikácia:
  Z pohľadu ekonomiky, technológie, plánovania, riadenia procesov. Vypracovávanie príslušnej dokumentácie hospodárskej jednotky, ekonomických analýz a komentárov.
 • stupeň EKR 6 kontrola plnenia plánov údržby a opráv polygrafických strojov a zariadení
 • stupeň EKR 6 kooperácia so zákazníkmi v oblasti polygrafie
 • stupeň EKR 6 kontrola dodržiavania platných noriem a právnych predpisov
  Špecifikácia:
  V oblasti pracovno-právnej, v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, v oblasti ochrany pred požiarmi a v oblasti ochrany životného prostredia.
 • stupeň EKR 6 kontrola dodržiavania noriem STN, odborových noriem, noriem ISO a smerníc kvality platných pre polygrafický priemysel
  Špecifikácia:
  Vrátane zavádzania a kontroly nápravných opatrení vychádzajúcich z auditov. Navrhovanie a zavádzanie princípov riadenia kvality na všetkých úsekoch polygrafickej výroby.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie