Riadiaci pracovník (manažér) v celulózo-papierenskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) v celulózo-papierenskej výrobe

Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe celulózy a papiera riadi a kontroluje technické a technologické procesy týkajúce sa zabezpečenia a realizácie výroby celulózy a papiera. Spolupracuje na operatívnom plánovaní a tvorbe rozpočtov, organizuje, kontroluje a koordinuje činnosti útvaru výroby a jej technického zabezpečenia a súčinnosť s ostatnými útvarmi. Monitoruje čerpanie nákladov a zodpovedá za plnenie plánov v požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch a za optimálne využitie ľudských a finančných zdrojov.

Sektorová rada Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy Riaditeľ vo výrobe celulózy a papiera
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08 1321006 - Riadiaci pracovník (manažér) v celulózo-papierenskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba papiera a papierových výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Manažér v priemysle

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie celulózo-papierenskej výroby
  Špecifikácia:
  Vedomosti potrebné na riadenie hospodárskych jednotiek na všetkých stupňoch riadenia, vrátane ekonomických pojmov. Princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia.
 • stupeň EKR 7 technológia výroby papiera a papierenských výrobkov
  Špecifikácia:
  Technologické postupy výroby papiera (výroba vlákien z dreva alebo iného rastlinného materiálu, príprava papieroviny, výroba papiera v papierenskom stroji, dodatočné povrchové úpravy papiera).
 • stupeň EKR 7 druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Napr. drevovina (smrek, jedľa, topoľ, jelša, buk), buničina, handroviny a iné prídavné látky.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
 • stupeň EKR 7 manažment pre top manažérov
  Špecifikácia:
  V celulózo-papierenskej výrobe.
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
  Špecifikácia:
  Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy kontroly v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
 • stupeň EKR 7 stanovy a základné organizačné normy organizácie
  Špecifikácia:
  Napr. vnútorné organizačné smernice, normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy.
 • stupeň EKR 7 matematické a štatistické metódy
 • stupeň EKR 7 ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
  Špecifikácia:
  Princípy environmentálnych technológií. Environmentálna kvalita materiálov. Výrobné technológie a životné prostredie.
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 postupy glejenia, degradácie a zušľachťovania papiera
 • stupeň EKR 7 postupy finančného plánovania
  Špecifikácia:
  V celulózo-papierenskej výrobe.
 • stupeň EKR 7 postupy a spôsoby výroby vlákien
  Špecifikácia:
  Mechanicky – výroba bielenej drevoviny; polomechanicky – výroba hnedej drevoviny a výroba polobuničiny; chemicky – výroba buničiny, spôsoby výroby celulózy – sulfitový, sulfátový, nátronový.
 • stupeň EKR 7 normy spotreby materiálov pri výrobe celulózy a papiera
 • stupeň EKR 6 stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 riadenie a určovanie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov
 • stupeň EKR 7 riadenie výrobného úseku v celulózo-papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Koordinácia technologických postupov, operatívneho plánovania a dispečerského riadenia po organizačnej, personálnej a materiálovej stránke.
 • stupeň EKR 7 kontrola plnenia plánov údržby a opráv strojov, zariadení a výrobných liniek v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 kooperácia so zákazníkmi v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania právnych predpisov a platných noriem v celulózo-papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  V oblasti pracovno-právnej, v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, v oblasti ochrany pred požiarmi a v oblasti ochrany životného prostredia.
 • stupeň EKR 7 participácia na tvorbe operatívnych a finančných plánov, vrátane zabezpečenia kontroly ich plnenia
  Špecifikácia:
  Kontrola dodržiavania priebežných termínov v jednotlivých fázach výroby, vrátane plnenia termínov expedície a objemu finančného plánu.
 • stupeň EKR 7 riadenie a kontrola využitia výrobných a personálnych kapacít v celulózo-papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Monitoring čerpania osobných nákladov, spotreby materiálov, technickej práce a energií, vrátane návrhov na nápravné opatrenia smerujúce k úsporám. Tvorba pravidiel na motiváciu a hodnotenie podriadených zamestnancov.
 • stupeň EKR 7 analýza vypracovaných reportov v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 spolupráca na tvorbe plánu údržby a opráv strojov a zariadení v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie analýz efektivity výroby, produktivity práce a výrobných nákladov v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie príslušnej dokumentácie v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 spolupráca s príslušnými útvarmi organizácie
  Špecifikácia:
  Napr. pri riešení prevádzky a inovácií v celulózo-papierenskej výrobe.
 • stupeň EKR 7 zabezpečenie kontroly rizikových pracovných zamestnaní, vrátane kontroly prevádzkových poriadkov v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie a rozhodovanie o jej obchodnej stratégii
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri plánovaní stratégie konkurencieschopnosti
  Špecifikácia:
  Analýza trhových a dodávacích podmienok a výsledkov rozborov trhu.
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri riešení havarijných stavov a krízových situácií
 • stupeň EKR 7 uzatváranie dodávateľských a odberateľských zmlúv
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie