Lektor v oblasti bezpečnostných služieb

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Lektor v oblasti bezpečnostných služieb

Lektor v oblasti bezpečnostných služieb vykonáva výučbu a praktický výcvik v akreditovaných odborných kurzoch v odbore súkromnej bezpečnosti (príprava na výkon strážnej služby, príprava na výkon detektívnej služby).

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Školiteľ SBS
Odborný inštruktor v oblasti SBS
Security Trainer
Tútor
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: 6 alebo viac rokov
ISCO-08 2359 - Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení
SK ISCO-08 2359008 - Lektor v oblasti bezpečnostných služieb
Divízia SK NACE Rev. 2 Bezpečnostné a pátracie služby
Vzdelávanie
Príslušnosť k povolaniu Lektor ďalšieho vzdelávania

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 metodika vzdelávania odborných predmetov
 • stupeň EKR 7 sociálna psychológia
 • stupeň EKR 7 zásady poskytovania prvej pomoci
 • stupeň EKR 7 štandardizované postupy v rámci výkonu strážnej služby
 • stupeň EKR 7 metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
 • stupeň EKR 7 metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
 • stupeň EKR 7 osobná ochrana, ozbrojený sprievod
 • stupeň EKR 7 ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
 • stupeň EKR 7 technické bezpečnostné systémy
 • stupeň EKR 7 súkromné detektívne služby
 • stupeň EKR 7 formy, metódy a prostriedky súkromnej detektívnej činnosti
 • stupeň EKR 7 zásady súčinnosti s jednotkami Policajného zboru Slovenskej republiky a vymedzenými osobami
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
 • stupeň EKR 7 formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
 • stupeň EKR 7 metódy a princípy sebaobrany
 • stupeň EKR 7 pravidlá sebaochrany a vzájomnej pomoci
 • stupeň EKR 7 princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
 • stupeň EKR 7 oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
 • stupeň EKR 6 zásady BOZP a PO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vykonávanie lektorskej činnosti
  Špecifikácia:
  Postup pracovníkov fyzickej ochrany pri overovaní signálu o narušení chráneného objektu. Vykonávanie kontrolnej činnosti prevádzkovateľa a osoby vykonávajúcej fyzickú ochranu, pátranie, odbornú prípravu a poradenstvo.
 • stupeň EKR 7 vykonávanie základnej a zdokonaľovacej odbornej prípravy, rekvalifikácie a výcviku, zaučenia a zácviku zamestnancov
 • stupeň EKR 7 výučba a výcvik v streľbe na získanie zbrojného preukazu
 • stupeň EKR 7 navrhovanie opatrení na zlepšenie činnosti zmien a hliadok
 • stupeň EKR 7 analýza potrieb v oblasti prípravy bezpečnostných pracovníkov
 • stupeň EKR 7 navrhovanie metód vyučovania v oblasti ďalšieho profesijného vzdelávania
 • stupeň EKR 7 koncipovanie kurzov ďalšieho profesijného vzdelávania
 • stupeň EKR 7 projektovanie vzdelávacích akcií ďalšieho profesijného vzdelávania, stanovovanie a plánovanie personálneho a materiálno-technického zabezpečenia kurzov
 • stupeň EKR 7 analyzovanie účinnosti vzdelávania
 • stupeň EKR 7 spracovávanie vzdelávacích projektov, metodík výučby a výcviku, vedenie ich realizácie
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad BOZP a PO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Ustanovenie Úradu súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16) viac...

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie