Detektív

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Detektív

Detektív poskytuje detektívne služby zamerané na hľadanie osôb alebo majetku, monitorovanie činnosti osôb, získavanie dôkazných prostriedkov, získavanie údajov o osobnom stave fyzických osôb a získavanie informácií o konaní fyzických osôb alebo právnických osôb alebo o ich majetkových pomeroch v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Detektív v obchode
Hotelový detektív
Private Investigator
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné všeobecné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 344
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 5414 - Pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti
SK ISCO-08 5414009 - Detektív
Divízia SK NACE Rev. 2 Bezpečnostné a pátracie služby
Príslušnosť k povolaniu Pracovník SBS

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
 • stupeň EKR 4 osobná ochrana, ozbrojený sprievod
 • stupeň EKR 4 ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
 • stupeň EKR 4 technické bezpečnostné systémy
 • stupeň EKR 4 súkromné detektívne služby
 • stupeň EKR 4 formy, metódy a prostriedky súkromnej detektívnej činnosti
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
 • stupeň EKR 4 zásady súčinnosti s jednotkami Policajného zboru Slovenskej republiky a vymedzenými osobami
 • stupeň EKR 4 princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy sebaobrany
 • stupeň EKR 4 zásady poskytovania prvej pomoci
 • stupeň EKR 4 zásady BOZP a PO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 prešetrovanie súvislostí a udalostí spojených s objektivizáciou informácií a ich spracovávanie na relevantné informácie
 • stupeň EKR 4 zaisťovanie listín, predmetov, svedectiev a iných dôkazov na likvidáciu poistných udalostí, vedenie súdnych sporov či trestných konaní
 • stupeň EKR 4 obsluha základných prostriedkov a pomôcok súkromnej detektívnej činnosti
 • stupeň EKR 4 pripravenosť na uplatnenie základných foriem a metód súkromnej detektívnej činnosti a na ich praktické naplňovanie
 • stupeň EKR 4 monitorovanie pohybu, činnosti, stykov a pod. osôb a vozidiel na potreby iných súkromno-detektívnych činností
 • stupeň EKR 4 kreatívna aplikácia kriminalistických a operatívno-pátracích metód pri odhaľovaní, získavaní, preverovaní a dokumentovaní detektívne alebo právne relevantných informácií a dôkazov
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) a požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 4 pátranie po osobách a veciach s využitím kriminalistických metód a techniky a vecných bezpečnostných prostriedkov
 • stupeň EKR 4 prešetrovanie súvislostí a udalostí spojených so vznikom škôd a iných negatívnych javov, preverovanie spoľahlivosti osôb a subjektov
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie dôkazov, svedectiev, stôp a iných indícií
 • stupeň EKR 4 technicko-taktické dokumentovanie súvislostí a udalostí spojených so vznikom škôd a iných negatívnych javov, preverovanie spoľahlivosti osôb a subjektov
 • stupeň EKR 4 prešetrovanie súvislostí a udalostí spojených so vznikom škôd a skutočností svedčiacich o právnom záujme klienta
 • stupeň EKR 3 organizácia práce a riadenie pracovnej skupiny alebo malého detektívneho, kriminalistického alebo bezpečnostného technického laboratória

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15) viac...
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie