Detektív

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Detektív Detektív poskytuje detektívne služby zamerané na hľadanie osôb alebo majetku, monitorovanie činnosti osôb, získavanie dôkazných prostriedkov, získavanie údajov o osobnom stave fyzických osôb a získavanie informácií o konaní fyzických osôb alebo právnických osôb alebo o ich majetkových pomeroch v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo. Pátra po osobách a veciach s využitím špeciálnych foriem a metód súkromnej detektívnej činnosti a kriminalistických metód. Získava, sústreďuje, objektivizuje a dokumentuje (v rozsahu svojho oprávnenia) protispoločenské konanie osôb nachádzajúcich sa v chránenom uzavretom mieste alebo priestore a prijíma opatrenia na predchádzanie, odhaľovanie a zabraňovanie takejto činnosti. Prešetruje súvislosti, udalosti a javy spojené so vznikom škôd na majetku klienta. Vykonáva preverovanie obchodných partnerov alebo potenciálnych spoločníkov, získava informácie o konkurencii a vykonáva ochranu pr...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
28138/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SK Súkromný detektív
Požadovaný stupeň vzdelania
J
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)
Poznámka: Požadovaná kvalifikačná skúška prvého stupňa.


Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
Poznámka: alebo Zbrojný preukaz skupiny C (držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)


Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná dĺžka praxe v oblasti bezpečnostných služieb.
ISCO-08
5414
SK ISCO-08
5414009
ESCO
1661
SK NACE Rev. 2
N80
CPA 2015
N80
Príslušnosť k povolaniu
5414009

Kompetencie

4
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými informáciami
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, smernice GDPR
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy sebaobrany
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy, metódy a prostriedky súkromnej detektívnej činnosti
Príznak: Sektorová (24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady súčinnosti s jednotkami Policajného zboru Slovenskej republiky a vymedzenými osobami
Príznak: Sektorová (24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
Príznak: Sektorová (24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
osobná ochrana, ozbrojený sprievod
Príznak: Sektorová (24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
Príznak: Sektorová (24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické bezpečnostné systémy
Príznak: Sektorová (24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
súkromné detektívne služby
Príznak: Sektorová (24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatnenie základných foriem a metód súkromnej detektívnej činnosti a ich praktická aplikácia
Príznak: Sektorová (24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitorovanie pohybu, činnosti, stykov a pod. osôb a vozidiel na potreby iných súkromno-detektívnych činností
Príznak: Sektorová (24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha základných prostriedkov a pomôcok súkromnej detektívnej činnosti
Príznak: Sektorová (24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kreatívna aplikácia kriminalistických a operatívno-pátracích metód pri odhaľovaní, získavaní, preverovaní a dokumentovaní detektívne alebo právne relevantných informácií a dôkazov
Príznak: Sektorová (24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pátranie po osobách a veciach s využitím kriminalistických metód a techniky a vecných bezpečnostných prostriedkov
Príznak: Sektorová (24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prešetrovanie súvislostí a udalostí spojených so vznikom škôd a iných negatívnych javov, preverovanie spoľahlivosti osôb a subjektov
Príznak: Sektorová (24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie dôkazov, svedectiev, stôp a iných indícií
Príznak: Sektorová (24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zaisťovanie listín, predmetov, svedectiev a iných dôkazov na likvidáciu poistných udalostí, vedenie súdnych sporov či trestných konaní
Príznak: Sektorová (24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technicko-taktické dokumentovanie súvislostí a udalostí spojených so vznikom škôd a iných negatívnych javov, preverovanie spoľahlivosti osôb a subjektov
Príznak: Sektorová (24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prešetrovanie súvislostí a udalostí spojených s objektivizáciou informácií a ich spracovávanie na relevantné informácie
Príznak: Sektorová (24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prešetrovanie súvislostí a udalostí spojených so vznikom škôd a skutočností svedčiacich o právnom záujme klienta
Príznak: Sektorová (24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia práce a riadenie pracovnej skupiny alebo malého detektívneho, kriminalistického alebo bezpečnostného technického laboratória
Príznak: Sektorová (24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť
3,4

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Zbrane a strelivo
Výzbroj
Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.