Pracovník fyzickej ochrany pultu centralizovanej ochrany (člen zásahovej skupiny)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník fyzickej ochrany pultu centralizovanej ochrany (člen zásahovej skupiny)

Pracovník fyzickej ochrany pultu centralizovanej ochrany (člen zásahovej skupiny) vykonáva zásah proti narušiteľovi, ak je porušovaný alebo ohrozovaný záujem chránený bezpečnostnou službou s použitím sebaobrany a vecných bezpečnostných prostriedkov súkromnej bezpečnostnej činnosti.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Člen zásahovej motorizovanej hliadky
Pracovník fyzickej ochrany poplachového prijímacieho centra/pultu centralizovanej ochrany - PPC/PCO
Security Guard
Výjazdár
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 5414 - Pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti
SK ISCO-08 5414008 - Pracovník fyzickej ochrany pultu centralizovanej ochrany (člen zásahovej skupiny)
Divízia SK NACE Rev. 2 Bezpečnostné a pátracie služby
Príslušnosť k povolaniu Pracovník SBS

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
  Špecifikácia:
  Ovládanie ručných krátkych strelných palebných a brokových zbraní- streľba na terč, combat streľba
 • stupeň EKR 3 metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
 • stupeň EKR 3 osobná ochrana, ozbrojený sprievod
 • stupeň EKR 3 ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
 • stupeň EKR 3 technické bezpečnostné systémy
 • stupeň EKR 3 zásady súčinnosti s jednotkami Policajného zboru Slovenskej republiky a vymedzenými osobami
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
 • stupeň EKR 3 zásady poskytovania prvej pomoci
 • stupeň EKR 3 pravidlá sebaochrany a vzájomnej pomoci
 • stupeň EKR 3 metódy a princípy sebaobrany
 • stupeň EKR 3 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 3 osobné ochranné prostriedky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 používanie zbrane, slzného aerosólového rozprašovača a iných vecných bezpečnostných prostriedkov
 • stupeň EKR 3 zásahové akcie pri narušení bezpečnosti chránených objektov, zadržiavanie narušiteľov a zaisťovanie miesta činu
 • stupeň EKR 3 vykonávanie úkonov a zákrokov pri ochrane verejného poriadku, osôb, súkromného a verejného majetku
 • stupeň EKR 3 vykonávanie špeciálnych úloh v rámci zásahových skupín, pri plnení náročných technických a taktických postupov, pri zabezpečovaní verejného poriadku, záchrany osôb a ochrany majetku
 • stupeň EKR 3 vykonávanie zákrokov proti páchateľom, používanie donucovacích prostriedkov
 • stupeň EKR 3 základné činnosti v zásahových jednotkách
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad BOZP a PO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15) viac...
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie