Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)

Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik) plní základné, menej náročné úlohy spojené so zvýšenou fyzickou námahou podľa pokynov a nariadení a v rámci stanovených oprávnení vykonáva zákroky a úkony na zaistenie ochrany majetku alebo osôb. Kontroluje dodržiavanie organizačných opatrení politiky vstupu osôb a vozidiel do chráneného objektu, kľúčový režim, BOZP a pod. Prijíma prvotné opatrenia na odvrátenie bezpečnostných hrozieb, rizík alebo hroziacej škody. Zaisťuje kriminalistické stopy na mieste činu alebo udalosti pred ich zničením, poškodením alebo odstránením.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Bezpečnostný pracovník v strážnej službe
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 5414 - Pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti
SK ISCO-08 5414005 - Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)
Divízia SK NACE Rev. 2 Bezpečnostné a pátracie služby
Príslušnosť k povolaniu Pracovník SBS

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 štandardizované postupy v rámci výkonu strážnej služby
 • stupeň EKR 3 princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
 • stupeň EKR 3 metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
 • stupeň EKR 3 ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
 • stupeň EKR 3 osobná ochrana, ozbrojený sprievod
 • stupeň EKR 3 technické bezpečnostné systémy
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
 • stupeň EKR 3 zásady poskytovania prvej pomoci
 • stupeň EKR 3 pravidlá sebaochrany a vzájomnej pomoci
 • stupeň EKR 3 metódy a princípy sebaobrany
 • stupeň EKR 3 zásady BOZP a PO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 dozor v objektoch a na verejných priestranstvách
 • stupeň EKR 3 stráženie objektov, ich zariadení, uložených a uskladnených vecí
 • stupeň EKR 3 kontrola osôb a vozidiel, zaznamenávanie priechodov a prejazdov, vydávanie kľúčov na vrátniciach a pri vstupoch
 • stupeň EKR 3 pochôdzková a kontrolná činnosť v strážených objektoch
 • stupeň EKR 3 používanie zbrane, slzného aerosólového rozprašovača a iných vecných bezpečnostných prostriedkov
 • stupeň EKR 3 vykonávanie jednoduchých úkonov pri pátraní po osobách a veciach
  Špecifikácia:
  Zisťovanie identifikačných údajov alebo informácií o hľadanej osobe, či veci a ich objektivizácia, podieľanie sa na pátracích akciách, dodržiavanie zásad súčinnosti a koordinácie pri pátraní, previerka výskytu osoby v mieste pracoviska, zisťovanie údajov od príbuzných, spolupracovníkov, svedkov a pod.
 • stupeň EKR 3 ozbrojený sprievod osôb a dopravných prostriedkov a pri preprave peňazí a cenín
 • stupeň EKR 3 zabezpečovanie prvotných činností na odvrátenie nebezpečenstva alebo zamedzenie škody do príjazdu hasičov, polície a pod.
 • stupeň EKR 3 zabezpečovanie ochrany objektov osobitnej dôležitosti, ozbrojená ochrana objektov
 • stupeň EKR 3 zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
 • stupeň EKR 3 kontrolovanie stavu zabezpečenia vstupu do objektov a budov
 • stupeň EKR 3 vykonávanie úkonov a zákrokov pri ochrane verejného poriadku, osôb, súkromného a verejného majetku
 • stupeň EKR 3 využívanie služobných psov pri výkone služby
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad BOZP a PO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15) viac...
 • Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie