Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik) plní základné, menej náročné úlohy spojené so zvýšenou fyzickou námahou podľa pokynov a nariadení a v rámci stanovených oprávnení vykonáva zákroky a úkony na zaistenie ochrany majetku alebo osôb. Kontroluje dodržiavanie organizačných opatrení politiky vstupu osôb a vozidiel do chráneného objektu, kľúčový režim, BOZP a pod. Prijíma prvotné opatrenia na odvrátenie bezpečnostných hrozieb, rizík alebo hroziacej škody. Zaisťuje kriminalistické stopy na mieste činu alebo udalosti pred ich zničením, poškodením alebo odstránením.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Bezpečnostný pracovník v strážnej službe
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
5414 - Pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti
SK ISCO-08
5414005 - Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)
Divízia SK NACE Rev. 2
Bezpečnostné a pátracie služby
Príslušnosť k povolaniu
Pracovník SBS

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
manuálna zručnosť
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štandardizované postupy v rámci výkonu strážnej služby
3
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
3
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
3
ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
3
osobná ochrana, ozbrojený sprievod
3
technické bezpečnostné systémy
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
3
zásady poskytovania prvej pomoci
3
pravidlá sebaochrany a vzájomnej pomoci
3
metódy a princípy sebaobrany
3
zásady BOZP a PO
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dozor v objektoch a na verejných priestranstvách
3
stráženie objektov, ich zariadení, uložených a uskladnených vecí
3
kontrola osôb a vozidiel, zaznamenávanie priechodov a prejazdov, vydávanie kľúčov na vrátniciach a pri vstupoch
3
pochôdzková a kontrolná činnosť v strážených objektoch
3
používanie zbrane, slzného aerosólového rozprašovača a iných vecných bezpečnostných prostriedkov
3
vykonávanie jednoduchých úkonov pri pátraní po osobách a veciach
Špecifikácia:
Zisťovanie identifikačných údajov alebo informácií o hľadanej osobe, či veci a ich objektivizácia, podieľanie sa na pátracích akciách, dodržiavanie zásad súčinnosti a koordinácie pri pátraní, previerka výskytu osoby v mieste pracoviska, zisťovanie údajov od príbuzných, spolupracovníkov, svedkov a pod.
3
ozbrojený sprievod osôb a dopravných prostriedkov a pri preprave peňazí a cenín
3
zabezpečovanie prvotných činností na odvrátenie nebezpečenstva alebo zamedzenie škody do príjazdu hasičov, polície a pod.
3
zabezpečovanie ochrany objektov osobitnej dôležitosti, ozbrojená ochrana objektov
3
zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
3
kontrolovanie stavu zabezpečenia vstupu do objektov a budov
3
vykonávanie úkonov a zákrokov pri ochrane verejného poriadku, osôb, súkromného a verejného majetku
3
využívanie služobných psov pri výkone služby
3
dodržiavanie zásad BOZP a PO
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
    viac...
  • Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.