Vedúci objektu fyzickej ochrany (strážna služba)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vedúci objektu fyzickej ochrany (strážna služba)

Vedúci objektu fyzickej ochrany (strážna služba) riadi, organizuje a kontroluje výkon jednotlivých zmien fyzickej ochrany a vykonáva zložité činnosti so samostatným rozhodovaním. Vypracúva plány ochrany objektu, stanovuje taktiku a organizuje odborné školenia.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Vedúci ochrany
Veliteľ objektu
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 5414 - Pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti
SK ISCO-08 5414003 - Vedúci objektu fyzickej ochrany (strážna služba)
Divízia SK NACE Rev. 2 Bezpečnostné a pátracie služby
Príslušnosť k povolaniu Pracovník SBS

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technické bezpečnostné systémy
 • stupeň EKR 4 princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
 • stupeň EKR 4 osobná ochrana, ozbrojený sprievod
 • stupeň EKR 4 ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
 • stupeň EKR 4 zásady súčinnosti s jednotkami Policajného zboru Slovenskej republiky a vymedzenými osobami
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
 • stupeň EKR 4 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 4 zásady poskytovania prvej pomoci
 • stupeň EKR 4 zásady BOZP a PO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 kontrola výkonu služby strážnikov, zaradených do zásahových skupín, zmien a hliadok
 • stupeň EKR 4 organizovanie kontrol a previerok dodržiavania režimu ochrany a obrany
 • stupeň EKR 4 tvorba a realizácia režimových opatrení určených na ostrahu objektov a ochranu osôb a majetku
 • stupeň EKR 4 riadenie a organizačné zabezpečovanie ochrany organizácie v oblasti majetku, personálu, informácií a dát
 • stupeň EKR 4 riadenie a koordinovanie podnikových systémov bezpečnosti, požiarnej ochrany, civilnej ochrany a pod.
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie ozbrojenej ochrany a ochrany objektov
 • stupeň EKR 4 navrhovanie opatrení na zlepšenie činnosti zmien a hliadok
 • stupeň EKR 4 ozbrojený sprievod osôb a dopravných prostriedkov a pri preprave peňazí a cenín
 • stupeň EKR 4 plánovanie a projektovanie postupov ochrany osôb a majetku, trás transportu peňazí a cenín a pod., vrátane kalkulácie nákladov
 • stupeň EKR 4 stanovovanie bezpečnostných opatrení pri prevoze finančnej hotovosti a kuriérnej preprave zásielok utajovanej povahy
 • stupeň EKR 4 vedenie dokumentácie o strážených objektoch, záznamov o službe a pracovných výkonoch, evidencia zbraní a streliva a pod.
 • stupeň EKR 4 riadenie bezpečnostných pracovníkov a ich zaraďovanie do zmien
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad BOZP a PO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15) viac...
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie