Vedúci objektu fyzickej ochrany (strážna služba)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Vedúci objektu fyzickej ochrany (strážna služba) riadi, organizuje a kontroluje výkon jednotlivých zmien fyzickej ochrany a vykonáva zložité činnosti so samostatným rozhodovaním. Vypracúva plány ochrany objektu, stanovuje taktiku a organizuje odborné školenia.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Vedúci ochrany
Veliteľ objektu
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
5414 - Pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti
SK ISCO-08
5414003 - Vedúci objektu fyzickej ochrany (strážna služba)
Divízia SK NACE Rev. 2
Bezpečnostné a pátracie služby
Príslušnosť k povolaniu
Pracovník SBS

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
fyzická zdatnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
informačná gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické bezpečnostné systémy
4
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
4
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
4
osobná ochrana, ozbrojený sprievod
4
ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
4
zásady súčinnosti s jednotkami Policajného zboru Slovenskej republiky a vymedzenými osobami
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
4
zásady vedenia pracovného kolektívu
4
zásady poskytovania prvej pomoci
4
zásady BOZP a PO
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kontrola výkonu služby strážnikov, zaradených do zásahových skupín, zmien a hliadok
4
organizovanie kontrol a previerok dodržiavania režimu ochrany a obrany
4
tvorba a realizácia režimových opatrení určených na ostrahu objektov a ochranu osôb a majetku
4
riadenie a organizačné zabezpečovanie ochrany organizácie v oblasti majetku, personálu, informácií a dát
4
riadenie a koordinovanie podnikových systémov bezpečnosti, požiarnej ochrany, civilnej ochrany a pod.
4
zabezpečovanie ozbrojenej ochrany a ochrany objektov
4
navrhovanie opatrení na zlepšenie činnosti zmien a hliadok
4
ozbrojený sprievod osôb a dopravných prostriedkov a pri preprave peňazí a cenín
4
plánovanie a projektovanie postupov ochrany osôb a majetku, trás transportu peňazí a cenín a pod., vrátane kalkulácie nákladov
4
stanovovanie bezpečnostných opatrení pri prevoze finančnej hotovosti a kuriérnej preprave zásielok utajovanej povahy
4
vedenie dokumentácie o strážených objektoch, záznamov o službe a pracovných výkonoch, evidencia zbraní a streliva a pod.
4
riadenie bezpečnostných pracovníkov a ich zaraďovanie do zmien
4
dodržiavanie zásad BOZP a PO
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
    viac...
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.