Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna služba) komplexne riadi výkon služby fyzickej ochrany, zodpovedá za plánovanie, riadenie a kontrolu výkonu fyzickej ochrany v rámci objektov (priestorov), ktorým spoločnosť poskytuje fyzickú ochranu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Regionálny riaditeľ fyzickej ochrany
Riaditeľ odboru fyzickej ochrany
Výkonný riaditeľ fyzickej ochrany
Zástupca riaditeľa spoločnosti pre výkon fyzickej ochrany
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
5414 - Pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti
SK ISCO-08
5414002 - Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)
Divízia SK NACE Rev. 2
Bezpečnostné a pátracie služby
Príslušnosť k povolaniu
Pracovník SBS

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
vedenie ľudí
V
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
fyzická zdatnosť
E
manuálna zručnosť
E
matematická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
6
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
6
osobná ochrana, ozbrojený sprievod
6
ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
6
technické bezpečnostné systémy
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
6
zásady súčinnosti s jednotkami Policajného zboru Slovenskej republiky a vymedzenými osobami
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
6
manažment rizík
6
zásady BOZP a PO
6
zásady poskytovania prvej pomoci
4
pravidlá sebaochrany a vzájomnej pomoci
4
osobné ochranné prostriedky
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rozhodovanie o bezpečnostných opatreniach v štandardných a neštandardných situáciách
6
organizovanie a riadenie stráženia objektov, skupín osobnej ochrany, prepravy peňazí a cenín a pod.
6
vedenie kontrolných a inšpekčných tímov
6
vedenie komplexnej dokumentácie o výsledkoch kontrolnej a inšpekčnej činnosti
6
riadenie bezpečnostných pracovníkov a ich zaraďovanie do zmien
6
zastupovanie záujmov organizácie v rámci udržiavania a rozvíjania dobrých vzťahov so strategickými partnermi
6
navrhovanie opatrení na zlepšenie činnosti zmien a hliadok
6
vykonávanie analýz služobných hlásení zmien a hliadok, prešetrovanie vzniknutých prípadov
6
spracovanie konečných riešení prípadov zistených strážnikmi v priamom výkone služby, ktoré nebolo možno na mieste vyriešiť
Špecifikácia:
zistené prípady, ktoré nebolo možné na mieste vyriešiť
6
stanovovanie spôsobov a organizačné zabezpečovanie ochrany hmotného a nehmotného majetku
6
spracovávanie súhrnných informácií o službe pre vedúcich pracovníkov
6
plánovanie a projektovanie postupov ochrany osôb a majetku, trás transportu peňazí a cenín a pod., vrátane kalkulácie nákladov
6
spracovávanie návrhov efektívnej ochrany majetku a osôb, stanovovanie požiadaviek na materiálne a personálne zdroje, kalkulácia nákladov spojených so strážením
6
plánovanie a metodické usmerňovanie výcviku strážnikov
6
plánovanie kontrolnej a inšpekčnej činnosti
6
vedenie dokumentácie o strážených objektoch, záznamov o službe a pracovných výkonoch, evidencia zbraní a streliva a pod.
6
dodržiavanie zásad BOZP a PO
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
    viac...
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)
  • Autorizácia na vykonávanie hodnotenia rizika, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu, konzultačnú a poradenskú činnosť v určených oblastiach podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 14)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.