Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)

Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna služba) komplexne riadi výkon služby fyzickej ochrany, zodpovedá za plánovanie, riadenie a kontrolu výkonu fyzickej ochrany v rámci objektov (priestorov), ktorým spoločnosť poskytuje fyzickú ochranu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Regionálny riaditeľ fyzickej ochrany
Riaditeľ odboru fyzickej ochrany
Výkonný riaditeľ fyzickej ochrany
Zástupca riaditeľa spoločnosti pre výkon fyzickej ochrany
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 5414 - Pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti
SK ISCO-08 5414002 - Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)
Divízia SK NACE Rev. 2 Bezpečnostné a pátracie služby
Príslušnosť k povolaniu Pracovník SBS

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
 • stupeň EKR 6 metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
 • stupeň EKR 6 osobná ochrana, ozbrojený sprievod
 • stupeň EKR 6 ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
 • stupeň EKR 6 technické bezpečnostné systémy
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
 • stupeň EKR 6 zásady súčinnosti s jednotkami Policajného zboru Slovenskej republiky a vymedzenými osobami
 • stupeň EKR 6 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 6 manažment rizík
 • stupeň EKR 6 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 4 zásady poskytovania prvej pomoci
 • stupeň EKR 4 pravidlá sebaochrany a vzájomnej pomoci
 • stupeň EKR 6 osobné ochranné prostriedky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 rozhodovanie o bezpečnostných opatreniach v štandardných a neštandardných situáciách
 • stupeň EKR 6 organizovanie a riadenie stráženia objektov, skupín osobnej ochrany, prepravy peňazí a cenín a pod.
 • stupeň EKR 6 vedenie kontrolných a inšpekčných tímov
 • stupeň EKR 6 vedenie komplexnej dokumentácie o výsledkoch kontrolnej a inšpekčnej činnosti
 • stupeň EKR 6 riadenie bezpečnostných pracovníkov a ich zaraďovanie do zmien
 • stupeň EKR 6 zastupovanie záujmov organizácie v rámci udržiavania a rozvíjania dobrých vzťahov so strategickými partnermi
 • stupeň EKR 6 navrhovanie opatrení na zlepšenie činnosti zmien a hliadok
 • stupeň EKR 6 vykonávanie analýz služobných hlásení zmien a hliadok, prešetrovanie vzniknutých prípadov
 • stupeň EKR 6 spracovanie konečných riešení prípadov zistených strážnikmi v priamom výkone služby, ktoré nebolo možno na mieste vyriešiť
  Špecifikácia:
  zistené prípady, ktoré nebolo možné na mieste vyriešiť
 • stupeň EKR 6 stanovovanie spôsobov a organizačné zabezpečovanie ochrany hmotného a nehmotného majetku
 • stupeň EKR 6 spracovávanie súhrnných informácií o službe pre vedúcich pracovníkov
 • stupeň EKR 6 plánovanie a projektovanie postupov ochrany osôb a majetku, trás transportu peňazí a cenín a pod., vrátane kalkulácie nákladov
 • stupeň EKR 6 spracovávanie návrhov efektívnej ochrany majetku a osôb, stanovovanie požiadaviek na materiálne a personálne zdroje, kalkulácia nákladov spojených so strážením
 • stupeň EKR 6 plánovanie a metodické usmerňovanie výcviku strážnikov
 • stupeň EKR 6 plánovanie kontrolnej a inšpekčnej činnosti
 • stupeň EKR 6 vedenie dokumentácie o strážených objektoch, záznamov o službe a pracovných výkonoch, evidencia zbraní a streliva a pod.
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad BOZP a PO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15) viac...
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)
 • Autorizácia na vykonávanie hodnotenia rizika, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu, konzultačnú a poradenskú činnosť v určených oblastiach podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 14)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie