Inšpektor výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Inšpektor výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)

Inšpektor výkonu fyzickej ochrany (strážna služba) posudzuje plány ochrany objektu, preveruje sťažnosti a dodržiavanie opatrení a navrhuje opatrenia na predchádzanie protiprávnej činnosti a zvyšovanie kvality výkonu fyzickej ochrany.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: 6 alebo viac rokov
ISCO-08 5414 - Pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti
SK ISCO-08 5414001 - Inšpektor výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)
Divízia SK NACE Rev. 2 Bezpečnostné a pátracie služby
Príslušnosť k povolaniu Pracovník SBS

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
 • stupeň EKR 6 metódy a princípy vykonávania dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou
 • stupeň EKR 6 formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
 • stupeň EKR 6 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 4 štandardizované postupy v rámci výkonu strážnej služby
 • stupeň EKR 4 princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
 • stupeň EKR 4 osobná ochrana, ozbrojený sprievod
 • stupeň EKR 4 ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
 • stupeň EKR 4 technické bezpečnostné systémy
 • stupeň EKR 5 osobné ochranné prostriedky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 vykonávanie kontrolnej činnosti
 • stupeň EKR 6 posudzovanie a sledovanie účinnosti prijatých opatrení pri kontrolnej činnosti
 • stupeň EKR 6 kontrolná, metodická a školiaca činnosť zamestnancov ostrahy a ochrany majetku a osôb
 • stupeň EKR 6 plánovanie kontrolnej a inšpekčnej činnosti
 • stupeň EKR 6 spracovávanie predpisov, pokynov a inštrukcií na výkon služby a ich aktualizácia
 • stupeň EKR 6 kontrola ochrany zdravia a bezpečnosti po prevedenom zásahu
 • stupeň EKR 6 organizovanie kontrol a previerok dodržiavania režimu ochrany a obrany
 • stupeň EKR 6 organizovanie previerok a kontrol na overenie účinnosti systémov ochrany
 • stupeň EKR 6 vedenie kontrolných a inšpekčných tímov
 • stupeň EKR 6 navrhovanie opatrení na odstraňovanie zistených rizík bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • stupeň EKR 6 kontrolná, metodická a školiaca činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany
 • stupeň EKR 6 kontrola vedenia prevádzkovej a technickej dokumentácie v oblasti technického zariadenia budov
 • stupeň EKR 6 vedenie dokumentácie v oblasti inšpektora ochrany
 • stupeň EKR 6 hodnotenie priebehu kontrol
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad BOZP a PO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie