Projektový technik v oblasti súkromnej bezpečnosti

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Projektový technik v oblasti súkromnej bezpečnosti

Projektový technik v oblasti súkromnej bezpečnosti spolupracuje na vypracovaní bezpečnostných projektov alebo vykonávaní projektových prác pri spracovávaní projektov zabezpečovacieho alebo poplachového systému. Prevádzkuje systém alebo časti systému, vyhodnocuje narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta a vypracúva plán ochrany chráneného objektu (miesta).

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 344
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08 3119015 - Projektový technik v oblasti súkromnej bezpečnosti
Divízia SK NACE Rev. 2 Bezpečnostné a pátracie služby
Príslušnosť k povolaniu Technik súkromnej bezpečnosti

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 postupy projektovania bezpečnostných systémov v organizácii
 • stupeň EKR 4 technické bezpečnostné systémy
  Špecifikácia:
  Zabezpečovacie a poplachové systémy
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
 • stupeň EKR 4 osobná ochrana, ozbrojený sprievod
 • stupeň EKR 4 ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v elektrotechnike
 • stupeň EKR 4 softvéry pre odborné aplikácie
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
 • stupeň EKR 4 zásady BOZP a PO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 rozširovanie a zavádzanie bezpečnostných technológií
 • stupeň EKR 4 obsluha technických bezpečnostných systémov v oblasti policajných a bezpečnostných služieb
 • stupeň EKR 4 obsluha poplachových a požiarnych signalizácií, kamerových systémov a ostatných zabezpečovacích zariadení
 • stupeň EKR 4 obsluha jednoduchých mechanických a elektronických zabezpečovacích zariadení, poplachových a požiarnych signalizácií a kamerových systémov
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad BOZP a PO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15) viac...
 • Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie