Projektový špecialista v oblasti súkromnej bezpečnosti

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Projektový špecialista v oblasti súkromnej bezpečnosti

Projektový špecialista v oblasti súkromnej bezpečnosti komplexne vykonáva projektové práce pri spracovaní bezpečnostných projektov ochrany hmotného či nehmotného majetku fyzických osôb, právnických osôb, obcí a štátu pred pôsobením bezpečnostných rizík s implantáciou prvkov integrovaného bezpečnostného systému.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Projektant v súkromnej bezpečnosti
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08 2149027 - Projektový špecialista v oblasti súkromnej bezpečnosti
Divízia SK NACE Rev. 2 Bezpečnostné a pátracie služby
Príslušnosť k povolaniu Špecialista súkromnej bezpečnosti

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 technická, administratívna a informačná bezpečnosť orgánov a úradov štátnej správy a samosprávy a ich činnosti
 • stupeň EKR 7 metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
 • stupeň EKR 7 metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
 • stupeň EKR 7 osobná ochrana, ozbrojený sprievod
 • stupeň EKR 7 ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
 • stupeň EKR 7 technické bezpečnostné systémy
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
  Špecifikácia:
  Základné znalosti ústavného práva, správneho práva, trestného práva, všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce činnosť ozbrojených bezpečnostných zborov, bezpečnostných zborov, Vojenskej polície a pod., zákon o súkromnej bezpečnosti, autorský zákon a pod.
 • stupeň EKR 7 spôsoby riadenia a hodnotenia bezpečnostných rizík
 • stupeň EKR 7 projektovanie komplexných bezpečnostných systémov organizácií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 navrhovanie koncepcií a vypracovávanie systémových projektov komplexnej bezpečnosti organizácií
 • stupeň EKR 7 spracovávanie komplexných projektov objektovej, personálnej a dátovej bezpečnosti
 • stupeň EKR 7 spracovávanie návrhov bezpečnostnej politiky štátu, regiónu, organizácie v odbore súkromných bezpečnostných činností
 • stupeň EKR 7 posudzovanie bezpečnostných rizík a stanovovanie opatrení na ich elimináciu
 • stupeň EKR 7 posúdenie vhodnosti a účinnosti navrhnutých opatrení na minimalizáciu rizík
 • stupeň EKR 7 voľba metodiky na hodnotenie rizík a jej aplikácia v konkrétnych podmienkach, spracovanie výsledkov, vrátane návrhov konkrétnych opatrení
 • stupeň EKR 7 navrhovanie spôsobov napájania chránených objektov na bezpečnostné systémy regiónov a organizácie
 • stupeň EKR 7 vykonávanie analýz bezpečnostnej situácie a hodnotenie bezpečnostných rizík
 • stupeň EKR 7 spracovávanie projektov a realizácia systémov objektovej, personálnej, technickej a administratívnej bezpečnosti na ochranu utajovaných skutočností
 • stupeň EKR 7 komplexné spracovávanie dokumentov bezpečnostnej politiky, krízového riadenia a plánovania, vedenie dokumentácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15) viac...
 • Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie