Špecialista riadenia celulózo-papierenskej výroby

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista riadenia celulózo-papierenskej výroby

Špecialista riadenia celulózo-papierenskej výroby riadi a kontroluje predvýrobné a výrobné činnosti na úseku výroby alebo spracovania celulózy a papiera. Spolupracuje na operatívnom plánovaní a tvorbe rozpočtov. Organizuje a koordinuje realizáciu úloh riadeného útvaru v súčinnosti s ďalšími útvarmi a rieši zásadné organizačné a prevádzkové problémy.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy Výrobný riaditeľ v celulózo-papierenskej výrobe
Manažér vo výrobe celulózy a papiera
Vedúci plánovania výroby celulózy a papiera
Vedúci vo výrobe celulózy a papiera
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141021 - Špecialista riadenia celulózo-papierenskej výroby
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba papiera a papierových výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista celulózo-papierenskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie celulózo-papierenskej výroby
  Špecifikácia:
  Vedomosti potrebné na riadenie, koordináciu a optimalizáciu technologických činností v celulózo-papierenskej výrobe. Princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia.
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy kontroly v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
  Špecifikácia:
  Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
 • stupeň EKR 7 projektový manažment
  Špecifikácia:
  Metódy tvorby projektov, projektová dokumentácia a pod.
 • stupeň EKR 7 technológia výroby papiera a papierenských výrobkov
  Špecifikácia:
  Technologické postupy výroby papiera (výroba vlákien z dreva alebo iného rastlinného materiálu, príprava papieroviny, výroba papiera v papierenskom stroji, dodatočné povrchové úpravy papiera).
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 normy spotreby materiálov pri výrobe celulózy a papiera
 • stupeň EKR 7 postupy glejenia, degradácie a zušľachťovania papiera
 • stupeň EKR 7 ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
  Špecifikácia:
  Princípy environmentálnych technológií. Environmentálna kvalita materiálov. Výrobné technológie a životné prostredie.
 • stupeň EKR 7 postupy a spôsoby výroby vlákien
  Špecifikácia:
  Mechanicky – výroba bielenej drevoviny; polomechanicky – výroba hnedej drevoviny a výroba polobuničiny; chemicky – výroba buničiny, spôsoby výroby celulózy – sulfitový, sulfátový, nátronový.
 • stupeň EKR 6 druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Napr. drevovina (smrek, jedľa, topoľ, jelša, buk), buničina, handroviny a iné prídavné látky.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 riadenie výrobného úseku celulózo-papierenskej výroby
  Špecifikácia:
  Riadenie technologických postupov v celulózo-papierenskej výrobe. Riadenie plynulého a efektívneho chodu výroby po organizačnej, personálnej a materiálovej stránke.
 • stupeň EKR 7 zostavovanie operatívnych plánov celulózo-papierenskej výroby
  Špecifikácia:
  Operatívne plány výroby na rôzne časové obdobia, plán opráv strojov, čiastkové operatívne plány podriadených organizačných jednotiek. Zostavovanie operatívnych plánov na základe dohodnutých zákaziek, kontraktov, harmonogramu odbytu, kapacitných možností jednotlivých pracovísk, technického a technologického vybavenia a termínov subdodávok.
 • stupeň EKR 7 dispečerské riadenie v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách celulózo-papierenskej výroby
  Špecifikácia:
  Návrhy zmien a optimalizácie technologických postupov, riadenia kvality na všetkých úsekoch celulózo-papierenskej výroby, úspory materiálov, technickej práce a energií.
 • stupeň EKR 7 participácia na zabezpečovaní prevádzkovej dokumentácie celulózo-papierenskej výroby
 • stupeň EKR 7 koordinácia výrobných, operatívnych a prevádzkových plánov s ďalšími úsekmi celulózo-papierenskej výroby, vrátane vonkajších kooperácií
 • stupeň EKR 7 kontrola plnenia operatívnych plánov celulózo-papierenskej výroby
  Špecifikácia:
  Kontrola spotreby materiálov a energií, optimálneho využívania výrobných kapacít, plnenia výkonových noriem, prijatých nápravných opatrení. Kontrola dodržiavania kvality, časových noriem jednotlivých fáz výroby, dochádzky a plnenia pracovných úloh podriadených.
 • stupeň EKR 7 technické a ekonomické rozbory plánov, vyhodnocovanie kvality výrobkov a efektívnosti procesov a výkonov v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 zber a distribúcia informácií o riadení celulózo-papierenskej výroby, vyhodnocovanie účinnosti plánovania
 • stupeň EKR 7 navrhovanie, posudzovanie a zavádzanie nových technologických postupov a materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Vrátane zmien výrobno-technologických podmienok a zavádzania alternatívnych postupov, materiálov a optimalizácie technologických postupov.
 • stupeň EKR 7 Spolupráca na tvorbe plánu investičného rozvoja v celulózo-papierenskej
  Špecifikácia:
  Spolupráca na tvorbe stratégie investičného rozvoja, zvádzanie nových technológií a nákupu nových strojov, zariadení a výrobných liniek.
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie náhradného riešenia v prípade kolízie plánu so skutočnosťou v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 identifikácia príčin neplnenia plánov, návrhy opatrení na elimináciu resp. odstránenie nedostatkov v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie reportov za celulózo-papierenskú výrobu
  Špecifikácia:
  Z pohľadu ekonomiky, technológie, plánovania, riadenia procesov. Vypracovávanie príslušnej dokumentácie hospodárskej jednotky, ekonomických analýz a komentárov.
 • stupeň EKR 7 riešenie zásadných organizačných a prevádzkových problémov v celulózo-papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Vrátane havarijných stavov a krízových situácií.
 • stupeň EKR 7 spolupráca s príslušnými útvarmi organizácie
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie