Špecialista riadenia celulózo-papierenskej výroby

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista riadenia celulózo-papierenskej výroby riadi a kontroluje predvýrobné a výrobné činnosti na úseku výroby alebo spracovania celulózy a papiera. Spolupracuje na operatívnom plánovaní a tvorbe rozpočtov. Organizuje a koordinuje realizáciu úloh riadeného útvaru v súčinnosti s ďalšími útvarmi a rieši zásadné organizačné a prevádzkové problémy.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy
Výrobný riaditeľ v celulózo-papierenskej výrobe
Manažér vo výrobe celulózy a papiera
Vedúci plánovania výroby celulózy a papiera
Vedúci vo výrobe celulózy a papiera
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141021 - Špecialista riadenia celulózo-papierenskej výroby
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba papiera a papierových výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista celulózo-papierenskej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomika a riadenie celulózo-papierenskej výroby
Špecifikácia:
Vedomosti potrebné na riadenie, koordináciu a optimalizáciu technologických činností v celulózo-papierenskej výrobe. Princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia.
7
metódy a postupy kontroly v celulózo-papierenskej výrobe
7
stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
7
postupy a metódy vedenia porád
7
personálny manažment
Špecifikácia:
Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
7
projektový manažment
Špecifikácia:
Metódy tvorby projektov, projektová dokumentácia a pod.
7
technológia výroby papiera a papierenských výrobkov
Špecifikácia:
Technologické postupy výroby papiera (výroba vlákien z dreva alebo iného rastlinného materiálu, príprava papieroviny, výroba papiera v papierenskom stroji, dodatočné povrchové úpravy papiera).
7
systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe
7
normy spotreby materiálov pri výrobe celulózy a papiera
7
postupy glejenia, degradácie a zušľachťovania papiera
7
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Špecifikácia:
Princípy environmentálnych technológií. Environmentálna kvalita materiálov. Výrobné technológie a životné prostredie.
7
postupy a spôsoby výroby vlákien
Špecifikácia:
Mechanicky – výroba bielenej drevoviny; polomechanicky – výroba hnedej drevoviny a výroba polobuničiny; chemicky – výroba buničiny, spôsoby výroby celulózy – sulfitový, sulfátový, nátronový.
7
druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
Špecifikácia:
Napr. drevovina (smrek, jedľa, topoľ, jelša, buk), buničina, handroviny a iné prídavné látky.
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riadenie výrobného úseku celulózo-papierenskej výroby
Špecifikácia:
Riadenie technologických postupov v celulózo-papierenskej výrobe. Riadenie plynulého a efektívneho chodu výroby po organizačnej, personálnej a materiálovej stránke.
7
zostavovanie operatívnych plánov celulózo-papierenskej výroby
Špecifikácia:
Operatívne plány výroby na rôzne časové obdobia, plán opráv strojov, čiastkové operatívne plány podriadených organizačných jednotiek. Zostavovanie operatívnych plánov na základe dohodnutých zákaziek, kontraktov, harmonogramu odbytu, kapacitných možností jednotlivých pracovísk, technického a technologického vybavenia a termínov subdodávok.
7
dispečerské riadenie v celulózo-papierenskej výrobe
7
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách celulózo-papierenskej výroby
Špecifikácia:
Návrhy zmien a optimalizácie technologických postupov, riadenia kvality na všetkých úsekoch celulózo-papierenskej výroby, úspory materiálov, technickej práce a energií.
7
participácia na zabezpečovaní prevádzkovej dokumentácie celulózo-papierenskej výroby
7
koordinácia výrobných, operatívnych a prevádzkových plánov s ďalšími úsekmi celulózo-papierenskej výroby, vrátane vonkajších kooperácií
7
kontrola plnenia operatívnych plánov celulózo-papierenskej výroby
Špecifikácia:
Kontrola spotreby materiálov a energií, optimálneho využívania výrobných kapacít, plnenia výkonových noriem, prijatých nápravných opatrení. Kontrola dodržiavania kvality, časových noriem jednotlivých fáz výroby, dochádzky a plnenia pracovných úloh podriadených.
7
technické a ekonomické rozbory plánov, vyhodnocovanie kvality výrobkov a efektívnosti procesov a výkonov v celulózo-papierenskej výrobe
7
zber a distribúcia informácií o riadení celulózo-papierenskej výroby, vyhodnocovanie účinnosti plánovania
7
navrhovanie, posudzovanie a zavádzanie nových technologických postupov a materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
Špecifikácia:
Vrátane zmien výrobno-technologických podmienok a zavádzania alternatívnych postupov, materiálov a optimalizácie technologických postupov.
7
Spolupráca na tvorbe plánu investičného rozvoja v celulózo-papierenskej
Špecifikácia:
Spolupráca na tvorbe stratégie investičného rozvoja, zvádzanie nových technológií a nákupu nových strojov, zariadení a výrobných liniek.
7
zabezpečovanie náhradného riešenia v prípade kolízie plánu so skutočnosťou v celulózo-papierenskej výrobe
7
identifikácia príčin neplnenia plánov, návrhy opatrení na elimináciu resp. odstránenie nedostatkov v celulózo-papierenskej výrobe
7
vypracovávanie reportov za celulózo-papierenskú výrobu
Špecifikácia:
Z pohľadu ekonomiky, technológie, plánovania, riadenia procesov. Vypracovávanie príslušnej dokumentácie hospodárskej jednotky, ekonomických analýz a komentárov.
7
riešenie zásadných organizačných a prevádzkových problémov v celulózo-papierenskej výrobe
Špecifikácia:
Vrátane havarijných stavov a krízových situácií.
7
spolupráca s príslušnými útvarmi organizácie
7
kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa