Špecialista riadenia kvality v celulózo-papierenskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista riadenia kvality v celulózo-papierenskej výrobe

Špecialista riadenia kvality v celulózo-papierenskej výrobe riadi procesy kontroly vstupných surovín a materiálov vo výrobe celulózy a papiera, procesy kontroly kvality finálneho produktu a procesy interného auditu výroby.

Sektorová rada Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy Hlavný špecialista kvality
Vedúci kvality
Vedúci oddelenia kvality
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141022 - Špecialista riadenia kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba papiera a papierových výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista celulózo-papierenskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 ochrana životného prostredia
 • stupeň EKR 7 manažment kvality
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy kontroly v celulózo-papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  V oblasti kontroly kvality.
 • stupeň EKR 7 technológia výroby a spracovanie celulózy
 • stupeň EKR 7 technológia spracovania papiera na papierenské výrobky
 • stupeň EKR 7 chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
  Špecifikácia:
  V oblasti výroby a spracovania celulózy a papiera.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy o chemických látkach a zmesiach
  Špecifikácia:
  Vedomosti o európskej legislatíve REACH.
 • stupeň EKR 7 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 7 chemické látky a zmesi
  Špecifikácia:
  V oblasti výroby a spracovania celulózy a papiera.
 • stupeň EKR 7 druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
  Špecifikácia:
  Látkami, zmesami a pod.
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 priemyselná ekológia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 koordinácia riadenia kvality, normalizácie a skúšobníctva v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 koordinácia a spracovanie technicko-ekonomických štúdií, rozborov prognóz kvality v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 návrh metód kontroly kvality v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 vedenie príslušnej dokumentácie v celulózo-papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Vedenie dokumentácie súvisiacej s kvalitou v celulózo-papierenskej výrobe.
 • stupeň EKR 7 návrh opatrení na zachovanie štandardnej kvality výrobkov v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 analýza vplyvov meniacich sa vlastností produktov v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 audit zavedeného systému kvality v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 kontrola uplatňovania noriem iso
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 zisťovanie príčin zníženej kvality celulózo-papierenských výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie žiaducej kvality
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách a v technických podkladoch v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 vypracovanie posudkov a protokolov o výsledkoch kontrol v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 vypracovanie plánov kontroly kvality výrobkov v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 kontrola kvality v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 metodické riadenie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 vyhodnotenie systému riadenia kvality v celulózo-papierenskej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie