Dispečer v celulózo-papierenskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Dispečer v celulózo-papierenskej výrobe Dispečer v celulózo-papierenskej výrobe koordinuje výkony na strediskách celulózo-papierenskej výroby, riadi kooperačné vzťahy medzi strediskami s cieľom zabezpečiť plynulosť celej výroby celulózy, papiera a výrobkov z papiera.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
2718/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SK Dispečer riadenia prevádzok spoločnosti
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Vzhľadom na veľkosť prevádzky je výhodou ak sa dispečer môže operatívne a rýchlo dostaviť k problému na prevádzke (má pridelené dispečerské vozidlo). Vodičské oprávnenie nie je však nutnou podmienkou práce dispečera.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
Poznámka: Nutná znalosť všetkých ním riadených prevádzok spoločnosti.
ISCO-08
3139
SK ISCO-08
3139003
ESCO
1359
SK NACE Rev. 2
C17
CPA 2015
C17
Príslušnosť k povolaniu
3139003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
chemické látky a zmesi
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Technická dokumentácia súvisiaca s celulózo-papierenskou výrobou.
Perspektíva: Aktuálna
3
zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka
Príznak: Sektorová (12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a spracovania celulózy
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: a papiera
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy o chemických látkach a zmesiach
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie podkladov na plánovanie, rozhodovanie a riadenie celulózo-papierenskej výroby
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie hodnôt parametrov výrobného procesu pri výrobe celulózy a papiera
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie príslušnej dokumentácie v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Prevádzková dokumentácia.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
bezpečná manipulácia s chemikáliami
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulácia s bežným a nebezpečným odpadom v chémii
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách celulózo-papierenskej výroby
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie operatívnych plánov celulózo-papierenskej výroby
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dispečerské riadenie celulózo-papierenskej výroby
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?