Operátor farieb, kolorista v polygrafii

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor farieb, kolorista v polygrafii

Operátor farieb, kolorista v polygrafii stanovuje a aplikuje receptúry pri výrobe odtieňov jednotlivých farieb, vyhodnocuje kvalitu farieb a odtieňov na kolorimetri a riadi ich prípravu a distribúciu.

Sektorová rada Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 7321 - Pracovníci pri príprave tlače
SK ISCO-08 7321003 - Operátor farieb, kolorista v polygrafii
Divízia SK NACE Rev. 2 Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba chemikálií a chemických produktov
Príslušnosť k povolaniu Tlačiar

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Princípy činností strojov a zariadení pre všetky druhy tlačových techník a zariadení a strojov na prípravu tlačovej formy a dokončujúce spracovanie.
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 koloristika a kolorimetria
  Špecifikácia:
  Napr. zloženie farieb, prenosové charakteristiky farieb, sýtosť a riadenie farieb.
 • stupeň EKR 4 postupy denzitometrických a kolorimetrických meraní farieb
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 technológia polygrafickej výroby
 • stupeň EKR 4 druhy tlačových techník
  Špecifikácia:
  Princípy, postupy a oblasť použitia: digitálna tlač, flexografická tlač, hĺbkotlač, kníhtlač , ofsetová tlač a sitotlač.
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 normy spotreby polygrafických materiálov
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
 • stupeň EKR 4 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 4 typy tlačových chýb
 • stupeň EKR 4 ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
  Špecifikácia:
  Princípy environmentálnych technológií. Environmentálna kvalita materiálov. Výrobné technológie a životné prostredie.
 • stupeň EKR 4 informačné systémy v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 fázy výrobného procesu v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 chemické procesy miešania farieb a substrátov
 • stupeň EKR 3 druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
  Špecifikácia:
  Možnosti a spôsoby ich použitia v rôznych fázach polygrafickej výroby.
 • stupeň EKR 4 postupy identifikácie a označovania materiálu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 vedenie predpísanej dokumentácie v polygrafii
  Špecifikácia:
  Evidencia farieb spotrebovaných na konkrétnu zákazku, zvyškových farieb, nekvalitnej produkcie a pod do počítačového systému.
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie kvality a množstva pripravených farieb mimo dávkovacieho a miešacieho zariadenia, vrátane ich výstupnej kontroly
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie správneho miešacieho pomeru farieb a lakov
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie dodania farieb k jednotlivým potlačovým strojom, vrátane ich kontroly
  Špecifikácia:
  Kontrola farebného odtieňa, adhézie farby, laku, viskozity farby a pod.
 • stupeň EKR 4 označovanie zvyškových farieb, vrátane ich uskladnenia v skladoch
 • stupeň EKR 4 spolupráca s tlačiarmi pri zábehoch zákaziek a jednotlivých potlačových strojoch ako aj v priebehu tlače
 • stupeň EKR 4 príprava náťahov farieb, vzoriek tlače, ich identifikácia z nového referenčného vzoru pre archiváciu
 • stupeň EKR 4 meranie a kontrola farebnej odchýlky tlačených farieb
  Špecifikácia:
  Meranie farebných odchýlok realizovaných prostredníctvom spektrofotometra.
 • stupeň EKR 4 kontrola referenčného vzoru a potláčanej fólie
 • stupeň EKR 4 príprava farebných receptúr na jednotlivé referenčné vzory, vrátane ich správneho označenia a evidencie
 • stupeň EKR 4 nastavovanie receptovacieho spektrofotometra
 • stupeň EKR 4 príprava zmesných odtieňov potlačových farieb, vrátane správneho označovania pripravených farieb
 • stupeň EKR 4 dávkovanie a dopĺňanie koncentrátov do dávkovacieho a miešacieho zariadenia
 • stupeň EKR 4 kontrola technického stavu dávkovacieho a miešacieho zariadenia
 • stupeň EKR 4 oprava a archivácia podkladov o miešaní farieb
 • stupeň EKR 4 spracovávanie zvyškových farieb
 • stupeň EKR 4 archivácia platných receptúr, náťahov a vzoriek tlače referenčného vzoru
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie správneho nakladania s odpadmi vznikajúcimi pri práci s farbami
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie