Operátor farieb, kolorista v polygrafii

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor farieb, kolorista v polygrafii stanovuje a aplikuje receptúry pri výrobe odtieňov jednotlivých farieb, vyhodnocuje kvalitu farieb a odtieňov na kolorimetri a riadi ich prípravu a distribúciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
7321 - Pracovníci pri príprave tlače
SK ISCO-08
7321003 - Operátor farieb, kolorista v polygrafii
Divízia SK NACE Rev. 2
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba chemikálií a chemických produktov
Príslušnosť k povolaniu
Tlačiar

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
matematická gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
Špecifikácia:
Princípy činností strojov a zariadení pre všetky druhy tlačových techník a zariadení a strojov na prípravu tlačovej formy a dokončujúce spracovanie.
4
systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
4
koloristika a kolorimetria
Špecifikácia:
Napr. zloženie farieb, prenosové charakteristiky farieb, sýtosť a riadenie farieb.
4
postupy denzitometrických a kolorimetrických meraní farieb
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
technológia polygrafickej výroby
4
druhy tlačových techník
Špecifikácia:
Princípy, postupy a oblasť použitia: digitálna tlač, flexografická tlač, hĺbkotlač, kníhtlač , ofsetová tlač a sitotlač.
4
metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
4
normy spotreby polygrafických materiálov
4
zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
4
typy tlačových chýb
4
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Špecifikácia:
Princípy environmentálnych technológií. Environmentálna kvalita materiálov. Výrobné technológie a životné prostredie.
4
informačné systémy v polygrafickej výrobe
4
fázy výrobného procesu v polygrafickej výrobe
4
chemické procesy miešania farieb a substrátov
4
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Špecifikácia:
Možnosti a spôsoby ich použitia v rôznych fázach polygrafickej výroby.
3
postupy identifikácie a označovania materiálu
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie predpísanej dokumentácie v polygrafii
Špecifikácia:
Evidencia farieb spotrebovaných na konkrétnu zákazku, zvyškových farieb, nekvalitnej produkcie a pod do počítačového systému.
4
zabezpečovanie kvality a množstva pripravených farieb mimo dávkovacieho a miešacieho zariadenia, vrátane ich výstupnej kontroly
4
dodržiavanie správneho miešacieho pomeru farieb a lakov
4
zabezpečovanie dodania farieb k jednotlivým potlačovým strojom, vrátane ich kontroly
Špecifikácia:
Kontrola farebného odtieňa, adhézie farby, laku, viskozity farby a pod.
4
označovanie zvyškových farieb, vrátane ich uskladnenia v skladoch
4
spolupráca s tlačiarmi pri zábehoch zákaziek a jednotlivých potlačových strojoch ako aj v priebehu tlače
4
príprava náťahov farieb, vzoriek tlače, ich identifikácia z nového referenčného vzoru pre archiváciu
4
meranie a kontrola farebnej odchýlky tlačených farieb
Špecifikácia:
Meranie farebných odchýlok realizovaných prostredníctvom spektrofotometra.
4
kontrola referenčného vzoru a potláčanej fólie
4
príprava farebných receptúr na jednotlivé referenčné vzory, vrátane ich správneho označenia a evidencie
4
nastavovanie receptovacieho spektrofotometra
4
príprava zmesných odtieňov potlačových farieb, vrátane správneho označovania pripravených farieb
4
dávkovanie a dopĺňanie koncentrátov do dávkovacieho a miešacieho zariadenia
4
kontrola technického stavu dávkovacieho a miešacieho zariadenia
4
oprava a archivácia podkladov o miešaní farieb
4
spracovávanie zvyškových farieb
4
archivácia platných receptúr, náťahov a vzoriek tlače referenčného vzoru
4
zabezpečovanie správneho nakladania s odpadmi vznikajúcimi pri práci s farbami
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)