Špecialista údržby v celulózo-papierenskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista údržby v celulózo-papierenskej výrobe

Špecialista údržby v celulózo-papierenskej výrobe zabezpečuje činnosti súvisiace s údržbou zariadení a strojov v celulózo-papierenskej výrobe.

Sektorová rada Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy Technik údržby papierenského stroja
Technik údržby technologického zariadenia na spracovanie papiera
Technik údržby v úpravni papiera
Technik údržby zariadenia pre výrobu celulózy
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141024 - Špecialista údržby v celulózo-papierenskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba papiera a papierových výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista celulózo-papierenskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 priemyselné inžinierstvo
 • stupeň EKR 7 strojné mechanizmy
 • stupeň EKR 7 prvky, zariadenia a systémy automatickej regulácie
 • stupeň EKR 7 systémy elektrických pohonov/rozvodov v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 pracovné prostredie a pracovné podmienky
 • stupeň EKR 7 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti životného prostredia v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 postupy automatického systému riadenia údržby

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 plánovanie a kontrola nákladov na údržbu v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 komunikácia s externými klientmi
  Špecifikácia:
  napr. zabezpečenie ponúk, príprava podkladov na rokovania a pod.
 • stupeň EKR 7 zabezpečenie procesu údržby technologického zariadenia v celulózo-papierenskej výrobe v zmysle štandardov a podľa časového harmonogramu
 • stupeň EKR 7 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v celulózo-papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  V rámci údržby.
 • stupeň EKR 7 zabezpečenie procesu operatívnej údržby technologického zariadenia v celulózo-papierenskej výrobe v zmysle štandardov
 • stupeň EKR 7 návrhy modernizácie a technických úprav technologických zariadení v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 kooperácia s výrobou a technologickým úsekom na zabezpečení bezporuchového chodu strojného zariadenia v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 zabezpečenie optimalizácie technologických procesov v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 zabezpečenie externých firiem a koordinácia ich zamestnancov s internými zamestnancami
 • stupeň EKR 7 riadenie špeciálnych procesov údržby v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách a v technických podkladoch v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 koordinácia údržby celulózo-papierenskej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
 • stupeň EKR 7 určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách celulózo-papierenskej výroby
 • stupeň EKR 7 spracovanie podkladov na opravu a údržbu strojov a zariadení, vrátane zabezpečenia diagnostiky
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie