Špecialista údržby v celulózo-papierenskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista údržby v celulózo-papierenskej výrobe zabezpečuje činnosti súvisiace s údržbou zariadení a strojov v celulózo-papierenskej výrobe.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy
Technik údržby papierenského stroja
Technik údržby technologického zariadenia na spracovanie papiera
Technik údržby v úpravni papiera
Technik údržby zariadenia pre výrobu celulózy
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141024 - Špecialista údržby v celulózo-papierenskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba papiera a papierových výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista celulózo-papierenskej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
motivovanie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
priemyselné inžinierstvo
7
strojné mechanizmy
7
prvky, zariadenia a systémy automatickej regulácie
7
systémy elektrických pohonov/rozvodov v celulózo-papierenskej výrobe
7
pracovné prostredie a pracovné podmienky
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti životného prostredia v celulózo-papierenskej výrobe
7
systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
postupy automatického systému riadenia údržby
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
plánovanie a kontrola nákladov na údržbu v celulózo-papierenskej výrobe
7
komunikácia s externými klientmi
Špecifikácia:
napr. zabezpečenie ponúk, príprava podkladov na rokovania a pod.
7
zabezpečenie procesu údržby technologického zariadenia v celulózo-papierenskej výrobe v zmysle štandardov a podľa časového harmonogramu
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v celulózo-papierenskej výrobe
Špecifikácia:
V rámci údržby.
7
zabezpečenie procesu operatívnej údržby technologického zariadenia v celulózo-papierenskej výrobe v zmysle štandardov
7
návrhy modernizácie a technických úprav technologických zariadení v celulózo-papierenskej výrobe
7
kooperácia s výrobou a technologickým úsekom na zabezpečení bezporuchového chodu strojného zariadenia v celulózo-papierenskej výrobe
7
zabezpečenie optimalizácie technologických procesov v celulózo-papierenskej výrobe
7
zabezpečenie externých firiem a koordinácia ich zamestnancov s internými zamestnancami
7
riadenie špeciálnych procesov údržby v celulózo-papierenskej výrobe
7
orientácia v normách a v technických podkladoch v celulózo-papierenskej výrobe
7
koordinácia údržby celulózo-papierenskej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
7
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách celulózo-papierenskej výroby
7
spracovanie podkladov na opravu a údržbu strojov a zariadení, vrátane zabezpečenia diagnostiky
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov