Špecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobe

Špecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobe stanovuje komplexné technologické postupy a zaisťuje technologickú prípravu výroby celulózy, papiera a spracovania papiera.

Sektorová rada Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy Technik - technológ pre výrobu celulózy
Technológ pre spracovanie papiera
Technológ pre výrobu papiera
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141023 - Špecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba papiera a papierových výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista celulózo-papierenskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 projektový manažment
 • stupeň EKR 7 ekonomický manažment, kontroling pre celulózo-papierenskú výrobu
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 7 chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
 • stupeň EKR 7 ochrana životného prostredia
 • stupeň EKR 7 technológia výroby papiera, kartónov a lepeniek
 • stupeň EKR 7 technológia výroby celulózy a papiera
 • stupeň EKR 7 druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 riadenie prác pri spracovaní technickej dokumentácie pre nové a rozvojové výrobné programy v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 stanovovanie a zabezpečenie výrobných procesov v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 riadenie technologického úseku celulózo-papierenskej výroby
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách a v technických podkladoch v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 stanovovanie noriem spotreby vstupných materiálov pre zabezpečenie kvality pri celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 prevádzkové skúšky pri zavádzaní nových postupov pri celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 aktualizácia a kontrola výrobnej a technickej dokumentácie v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 organizácia a vedenie technickej a technologickej prípravy celulózo-papierenskej výroby
 • stupeň EKR 7 kooperácia so zákazníkmi (internými a externými) v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 optimalizácia výrobných postupov a produktov v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie porovnaní podľa stanovených štandardov v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 riadenie prác pri vypracovaní prevádzkovej dokumentácie celulózo-papierenskej výroby
 • stupeň EKR 7 koordinácia celulózo-papierenskej výroby s ostatnými útvarmi organizácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie