Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia zodpovedá za chod zariadenia, plánovanie personálu, nákupov, výrobných oddelení, recepcie a ďalších ubytovacích a stravovacích služieb.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy
F&B Manager
Prevádzkový manažér
Resident Manager
Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie
NKR
5
EKR
5
ISCED
554
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
5151 - Prevádzkari (supervízori) upratovacích a prevádzkových služieb v kanceláriách, hoteloch a podobných zariadeniach
SK ISCO-08
5151001 - Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia
Divízia SK NACE Rev. 2
Ubytovanie
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Príslušnosť k povolaniu
Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
matematická gramotnosť
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
manuálna zručnosť
E
motivovanie ľudí
E
organizovanie a plánovanie práce
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E
vedenie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
marketing v oblasti služieb
5
marketing v cestovnom ruchu
5
manažment
5
zásady vedenia pracovného kolektívu
5
postupy a metódy vedenia porád
5
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
5
manažment kvality
5
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
5
metódy a postupy výberu zamestnancov
5
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
5
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
5
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
5
zásady a postupy prípravy a organizácie konferencií a seminárov
5
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
5
úradná a obchodná korešpondencia v cudzom jazyku
5
psychológia predaja
5
ekonomické ukazovatele
5
prevádzka ubytovacích zariadení
5
hotelierstvo
5
prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
5
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
postupy preberania tovaru
4
inventarizácia
4
postupy prijímania zákaziek
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
4
postupy skladovania a ochrany tovaru
4
hygienické zásady v obchode
4
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
4
spôsoby platieb v obchodnom styku
4
zásady a princípy styku s bankou, finančným úradom, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
4
právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
4
stolovanie, servírovanie jedál, obsluha hostí
4
tovaroznalectvo potravín
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie a spracovávanie požadovaných agend a evidencií
Špecifikácia:
Spracovávanie recepčnej uzávierky, knihy hostí, ubytovacieho denníku, štatistických hlásení, harmonogramov služieb, podkladov na spracovanie miezd a pod.
5
organizácia a riadenie činnosti pracovníkov recepcie
5
organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v ubytovacej oblasti (podľa organizačnej štruktúry daného zariadenia)
5
organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v oblasti stravovania (kuchyne, reštaurácie)
5
organizovanie práce v prevádzke a pri gastronomických akciách
5
organizovanie práce pri prezentácii vín a prezentácia vín pri predaji
5
organizovanie práce v kaviarni a v bare
5
riadenie centrálneho skladu, monitorovanie skladových zásob a ich porovnávanie s plánom a s požiadavkami zákazníka alebo organizácie v rámci riadenia logistických a distribučných procesov
5
motivácia a hodnotenie zamestnancov
5
riadenie kvality interného/externého projektu
5
riadenie komunikácie v internom/externom projekte
5
stanovovanie cien poskytovaných služieb a tovaru (cenové kalkulácie)
5
tvorba bilančných agregátov makroekonomických ukazovateľov
5
poskytovanie všeobecných informácií o spoločnosti
5
objednávanie revízií, údržbárskych a opravárenských prác u odborných firiem, preberanie výsledkov ich práce
5
prejednávanie bežných záležitostí s kontrolnými orgánmi štátnej správy, vrátane spolupráce pri nimi vykonávaných kontrolách
5
prejednávanie objednávok a obchodných zmlúv s obchodnými partnermi i so zákazníkmi
Špecifikácia:
Prejednávanie zmluvných podmienok s obchodnými partnermi na poskytovanie ubytovacích, stravovacích a súvisiacich služieb.
5
vybavovanie požiadaviek, sťažností a reklamácií zákazníkov
5
spolupráca s vedením organizácie pri vytváraní obchodnej stratégie
5
najímanie, výber a riadenie dodávateľov služieb a remeselníckych prác
5
zabezpečovanie služieb súvisiacich so správou budovy
5
koordinácia a spolupráca s bezpečnostnou službou
5
zabezpečovanie zmenárenskej činnosti zákazníkom, vrátane vystavovania príslušných dokladov
5
zastupovanie záujmov organizácie v rámci udržiavania a rozvíjania dobrých vzťahov so strategickými partnermi
5
spracovávanie podkladov pre účtovníctvo
Špecifikácia:
Spracovávanie pokladničnej knihy, evidencie prijatých a vydaných účtovných dokladov, výkazov tržieb, recepčnej uzávierky, podkladov na spracovanie miezd a účtovníctva, evidencie objednávok, zmlúv, zákazníkov, dodávateľov, kalkulácií a cien a pod.
5
evidovanie skladových zásob potravín, bielizne, pomocného materiálu a prostriedkov
4
príprava podkladov a dokladov na spracovávanie objednávok a na uzatváranie obchodných zmlúv
4
výpočty množstva jednotlivých surovín na pripravované jedlá
4
vyúčtovanie tržieb
4
zisťovanie údajov zo štatistických súborov a databáz na účely plánovania, kalkulácií, rozborov, normatívov, resp. na kontrolné činnosti
4
obstarávanie drobných opráv a poskytovanie ďalších služieb užívateľom objektu podľa dohody
4
zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
4
vyberanie nájomného a ďalších poplatkov od nájomníkov, prípadne ďalších užívateľov budovy
4
príjem hotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušných dokladov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.