Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia

Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia zodpovedá za chod zariadenia, plánovanie personálu, nákupov, výrobných oddelení, recepcie a ďalších ubytovacích a stravovacích služieb.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy F&B Manager
Prevádzkový manažér
Resident Manager
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 5151 - Prevádzkari (supervízori) upratovacích a prevádzkových služieb v kanceláriách, hoteloch a podobných zariadeniach
SK ISCO-08 5151001 - Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia
Divízia SK NACE Rev. 2 Ubytovanie
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Príslušnosť k povolaniu Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 marketing v oblasti služieb
 • stupeň EKR 5 marketing v cestovnom ruchu
 • stupeň EKR 5 manažment
 • stupeň EKR 5 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 5 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 5 metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
 • stupeň EKR 5 manažment kvality
 • stupeň EKR 5 metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
 • stupeň EKR 5 metódy a postupy výberu zamestnancov
 • stupeň EKR 5 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
 • stupeň EKR 5 hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
 • stupeň EKR 5 metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
 • stupeň EKR 5 zásady a postupy prípravy a organizácie konferencií a seminárov
 • stupeň EKR 5 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 5 úradná a obchodná korešpondencia v cudzom jazyku
 • stupeň EKR 5 psychológia predaja
 • stupeň EKR 5 ekonomické ukazovatele
 • stupeň EKR 5 prevádzka ubytovacích zariadení
 • stupeň EKR 5 hotelierstvo
 • stupeň EKR 5 prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
 • stupeň EKR 4 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 4 postupy preberania tovaru
 • stupeň EKR 4 inventarizácia
 • stupeň EKR 4 postupy prijímania zákaziek
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 4 postupy skladovania a ochrany tovaru
 • stupeň EKR 4 hygienické zásady v obchode
 • stupeň EKR 4 postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
 • stupeň EKR 4 spôsoby platieb v obchodnom styku
 • stupeň EKR 4 zásady a princípy styku s bankou, finančným úradom, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
 • stupeň EKR 4 stolovanie, servírovanie jedál, obsluha hostí
 • stupeň EKR 3 tovaroznalectvo potravín

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 vedenie a spracovávanie požadovaných agend a evidencií
  Špecifikácia:
  Spracovávanie recepčnej uzávierky, knihy hostí, ubytovacieho denníku, štatistických hlásení, harmonogramov služieb, podkladov na spracovanie miezd a pod.
 • stupeň EKR 5 organizácia a riadenie činnosti pracovníkov recepcie
 • stupeň EKR 5 organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v ubytovacej oblasti (podľa organizačnej štruktúry daného zariadenia)
 • stupeň EKR 5 organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v oblasti stravovania (kuchyne, reštaurácie)
 • stupeň EKR 5 organizovanie práce v prevádzke a pri gastronomických akciách
 • stupeň EKR 5 organizovanie práce pri prezentácii vín a prezentácia vín pri predaji
 • stupeň EKR 5 organizovanie práce v kaviarni a v bare
 • stupeň EKR 5 riadenie centrálneho skladu, monitorovanie skladových zásob a ich porovnávanie s plánom a s požiadavkami zákazníka alebo organizácie v rámci riadenia logistických a distribučných procesov
 • stupeň EKR 5 motivácia a hodnotenie zamestnancov
 • stupeň EKR 5 riadenie kvality interného/externého projektu
 • stupeň EKR 5 riadenie komunikácie v internom/externom projekte
 • stupeň EKR 5 stanovovanie cien poskytovaných služieb a tovaru (cenové kalkulácie)
 • stupeň EKR 5 tvorba bilančných agregátov makroekonomických ukazovateľov
 • stupeň EKR 5 poskytovanie všeobecných informácií o spoločnosti
 • stupeň EKR 5 objednávanie revízií, údržbárskych a opravárenských prác u odborných firiem, preberanie výsledkov ich práce
 • stupeň EKR 5 prejednávanie bežných záležitostí s kontrolnými orgánmi štátnej správy, vrátane spolupráce pri nimi vykonávaných kontrolách
 • stupeň EKR 5 prejednávanie objednávok a obchodných zmlúv s obchodnými partnermi i so zákazníkmi
  Špecifikácia:
  Prejednávanie zmluvných podmienok s obchodnými partnermi na poskytovanie ubytovacích, stravovacích a súvisiacich služieb.
 • stupeň EKR 5 vybavovanie požiadaviek, sťažností a reklamácií zákazníkov
 • stupeň EKR 5 spolupráca s vedením organizácie pri vytváraní obchodnej stratégie
 • stupeň EKR 5 najímanie, výber a riadenie dodávateľov služieb a remeselníckych prác
 • stupeň EKR 5 zabezpečovanie služieb súvisiacich so správou budovy
 • stupeň EKR 5 koordinácia a spolupráca s bezpečnostnou službou
 • stupeň EKR 5 zabezpečovanie zmenárenskej činnosti zákazníkom, vrátane vystavovania príslušných dokladov
 • stupeň EKR 5 zastupovanie záujmov organizácie v rámci udržiavania a rozvíjania dobrých vzťahov so strategickými partnermi
 • stupeň EKR 5 spracovávanie podkladov pre účtovníctvo
  Špecifikácia:
  Spracovávanie pokladničnej knihy, evidencie prijatých a vydaných účtovných dokladov, výkazov tržieb, recepčnej uzávierky, podkladov na spracovanie miezd a účtovníctva, evidencie objednávok, zmlúv, zákazníkov, dodávateľov, kalkulácií a cien a pod.
 • stupeň EKR 4 evidovanie skladových zásob potravín, bielizne, pomocného materiálu a prostriedkov
 • stupeň EKR 4 príprava podkladov a dokladov na spracovávanie objednávok a na uzatváranie obchodných zmlúv
 • stupeň EKR 4 výpočty množstva jednotlivých surovín na pripravované jedlá
 • stupeň EKR 4 vyúčtovanie tržieb
 • stupeň EKR 4 zisťovanie údajov zo štatistických súborov a databáz na účely plánovania, kalkulácií, rozborov, normatívov, resp. na kontrolné činnosti
 • stupeň EKR 4 obstarávanie drobných opráv a poskytovanie ďalších služieb užívateľom objektu podľa dohody
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
 • stupeň EKR 4 vyberanie nájomného a ďalších poplatkov od nájomníkov, prípadne ďalších užívateľov budovy
 • stupeň EKR 4 príjem hotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušných dokladov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie