Barman

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Barman

Barman zodpovedá za prípravu nápojov, ich správnu prezentáciu, servírovanie, skladovanie a podobne.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 5132 - Barmani
SK ISCO-08 5132000 - Barman
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Príslušnosť k povolaniu Barman

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 receptúry na prípravu rôznych nápojov
 • stupeň EKR 3 hygienické zásady v obchode
 • stupeň EKR 3 predvádzacie techniky
 • stupeň EKR 3 postupy skladovania a ochrany tovaru
 • stupeň EKR 3 postupy preberania tovaru
 • stupeň EKR 3 stolovanie, servírovanie jedál, obsluha hostí
 • stupeň EKR 3 psychológia predaja
 • stupeň EKR 3 tovaroznalectvo potravín
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
 • stupeň EKR 3 druhy nápojov
 • stupeň EKR 3 metódy obsluhy barových zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 evidovanie skladových zásob potravín, bielizne, pomocného materiálu a prostriedkov
 • stupeň EKR 3 spracovávanie požadovaných agend (napr. recepčná uzávierka a pod.)
 • stupeň EKR 3 poskytnutie pomoci pri výbere z nápojového lístka
 • stupeň EKR 3 vybavovanie objednávok hostí
 • stupeň EKR 3 predaj doplnkového sortimentu a tovaru
 • stupeň EKR 3 zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
 • stupeň EKR 3 inkasovanie platieb od zákazníkov/hostí
 • stupeň EKR 3 príjem hotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušných dokladov
 • stupeň EKR 3 výroba miešaných nápojov
 • stupeň EKR 3 poskytnutie pomoci pri výbere z vínneho lístka
 • stupeň EKR 2 ručné umývanie riadu
  Špecifikácia:
  V prípade potreby obsluha umývačky riadu.
 • stupeň EKR 2 čistenie baru
 • stupeň EKR 2 výpomoc pri obsluhe hostí
 • stupeň EKR 2 výpomoc pri podávaní jedál a nápojov jednoduchou obsluhou
 • stupeň EKR 2 výpomoc pri podávaní jedál a nápojov hosťom pri bufetovom usporiadaní

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie