Someliér

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Someliér

Someliér pracuje v reštaurácii a je poradcom pre majiteľa a hostí v oblasti ponuky vín.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 5131 - Čašníci a someliéri
SK ISCO-08 5131002 - Someliér
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Príslušnosť k povolaniu Someliér

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 metódy obsluhy barových zariadení
 • stupeň EKR 4 stolovanie, servírovanie jedál, obsluha hostí
 • stupeň EKR 4 prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
 • stupeň EKR 4 technológia výroby vína
 • stupeň EKR 4 vinárstvo
 • stupeň EKR 4 vinohradníctvo
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy hodnotenia vín
 • stupeň EKR 4 metódy riadenia a plánovania vo vinárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 krmivárske suroviny a spôsoby ich skladovania
 • stupeň EKR 3 ovocinárstvo
 • stupeň EKR 3 tovaroznalectvo potravín
 • stupeň EKR 3 receptúry na prípravu rôznych nápojov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 prezentácia vínneho lístka
 • stupeň EKR 4 vedenie diskusie a komentovanie relácie v pridelenej oblasti spoločenského života na odbornej úrovni, dopĺňanie a obnovovanie vedomostí na vedenie diskusných relácií
 • stupeň EKR 4 vedenie skladového hospodárstva
 • stupeň EKR 4 organizovanie práce v prevádzke a pri gastronomických akciách
 • stupeň EKR 4 organizovanie práce pri prezentácii vín a prezentácia vín pri predaji
 • stupeň EKR 4 organizovanie práce v kaviarni a v bare
 • stupeň EKR 4 stanovenie vhodných foriem predaja s prihliadnutím na špecifickosť sortimentu, dispozičné riešenie prevádzky a možnosti využívania moderných informačných systémov
 • stupeň EKR 4 poskytnutie pomoci pri výbere z vínneho lístka
 • stupeň EKR 4 servírovanie vína
 • stupeň EKR 3 uvedenie hostí, poskytnutie pomoci pri výbere z jedálneho lístka

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie