Čašník, servírka

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Čašník, servírka

Čašník, servírka je zodpovedný/zodpovedná za obsluhu hostí v stravovacom zariadení. Radí pri výbere jedál a nápojov a vykonáva ich zúčtovanie po skonzumovaní.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 5131 - Čašníci a someliéri
SK ISCO-08 5131001 - Čašník, servírka
Divízia SK NACE Rev. 2 Ubytovanie
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Príslušnosť k povolaniu Čašník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 postupy preberania tovaru
 • stupeň EKR 3 postupy skladovania a ochrany tovaru
 • stupeň EKR 3 psychológia predaja
 • stupeň EKR 3 metódy obsluhy barových zariadení
 • stupeň EKR 3 stolovanie, servírovanie jedál, obsluha hostí
 • stupeň EKR 3 tovaroznalectvo potravín
 • stupeň EKR 2 receptúry na prípravu rôznych nápojov
 • stupeň EKR 2 hygienické zásady v obchode
 • stupeň EKR 2 právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 evidovanie skladových zásob potravín, bielizne, pomocného materiálu a prostriedkov
 • stupeň EKR 3 servírovanie vína
 • stupeň EKR 3 vybavovanie objednávok hostí
 • stupeň EKR 3 inkasovanie platieb od zákazníkov/hostí
 • stupeň EKR 3 príjem hotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušných dokladov
 • stupeň EKR 2 uvedenie hostí, poskytnutie pomoci pri výbere z jedálneho lístka
 • stupeň EKR 2 poskytnutie pomoci pri výbere z vínneho lístka
 • stupeň EKR 2 poskytnutie pomoci pri výbere z nápojového lístka
 • stupeň EKR 2 výpomoc pri podávaní jedál a nápojov jednoduchou obsluhou
 • stupeň EKR 2 výpomoc pri podávaní jedál a nápojov hosťom pri bufetovom usporiadaní
 • stupeň EKR 2 predaj doplnkového sortimentu a tovaru
 • stupeň EKR 2 zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie