Hotelový recepčný

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Hotelový recepčný

Hotelový recepčný je zodpovedný za administratívu spojenú s ubytovávaním hotelových hostí, ich zúčtovaním a plnením ich požiadaviek. Zodpovedá za pokladňu, vybavovanie a prepájanie telefonických hovorov do/z hotela. Je prvým kontaktným bodom hotelového hosťa, vystupuje v mene hotela a je hlavným miestom prijímania a odovzdávania informácií.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Recepčný hotela
Zamestnanec front office
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 4224 - Hoteloví recepční
SK ISCO-08 4224002 - Hotelový recepčný
Divízia SK NACE Rev. 2 Ubytovanie
Príslušnosť k povolaniu Recepčný

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 hotelierstvo
 • stupeň EKR 4 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 4 úradná a obchodná korešpondencia v cudzom jazyku
 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 4 prevádzka ubytovacích zariadení
 • stupeň EKR 4 recepčná činnosť
 • stupeň EKR 4 postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
  Špecifikácia:
  Práca s elektronickou registračnou pokladňou, zmenárenská činnosť.
 • stupeň EKR 4 postupy predaja po telefóne
 • stupeň EKR 4 psychológia predaja
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 4 spôsoby platieb v obchodnom styku
 • stupeň EKR 4 sprievodcovstvo cestovného ruchu
 • stupeň EKR 3 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
  Špecifikácia:
  Schopnosť využívať preddefinované šablóny na komunikáciu s hosťami (potvrdenie rezervácie, objednávka, poskytnutie ponuky a podobne) v materinskom, ale aj v cudzom jazyku.
 • stupeň EKR 2 postupy obsluhy telefónnej ústredne

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 príprava podkladov a dokladov na spracovávanie objednávok a na uzatváranie obchodných zmlúv
 • stupeň EKR 4 vyúčtovanie tržieb
 • stupeň EKR 4 štatistické výkazy, mesačné uzávierky, analýzy príslušnej oblasti a pod.
 • stupeň EKR 4 obstarávanie drobných opráv a poskytovanie ďalších služieb užívateľom objektu podľa dohody
 • stupeň EKR 4 prejednávanie bežných záležitostí s kontrolnými orgánmi štátnej správy, vrátane spolupráce pri nimi vykonávaných kontrolách
 • stupeň EKR 4 prejednávanie objednávok a obchodných zmlúv s obchodnými partnermi i so zákazníkmi
 • stupeň EKR 4 vybavovanie požiadaviek, sťažností a reklamácií zákazníkov
 • stupeň EKR 4 prijímanie a ohlasovanie návštev
 • stupeň EKR 4 vybavovanie telefonických hovorov
 • stupeň EKR 4 výpomoc pri obsluhe hostí
 • stupeň EKR 4 poskytovanie služieb spojených s pobytom hostí v ubytovacích zariadeniach
 • stupeň EKR 4 koordinácia a spolupráca s bezpečnostnou službou
 • stupeň EKR 4 inkasovanie platieb od zákazníkov/hostí
  Špecifikácia:
  Príjem bezhotovostných a hotovostných platieb zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušných dokladov.
 • stupeň EKR 4 vyberanie nájomného a ďalších poplatkov od nájomníkov, prípadne ďalších užívateľov budovy
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie zmenárenskej činnosti zákazníkom, vrátane vystavovania príslušných dokladov
 • stupeň EKR 4 zastupovanie organizácie pri jednaniach s úradmi a inštitúciami
 • stupeň EKR 4 spracovávanie podkladov pre účtovníctvo
  Špecifikácia:
  Pokladničná kniha, evidencia prijatých a vydaných účtovných dokladov, výkazy tržieb, recepčná uzávierka a pod.
 • stupeň EKR 4 výdaj kľúčov, odomykanie a zamykanie budovy v súlade s domovým poriadkom, dozor nad používaním spoločných priestorov budovy
 • stupeň EKR 4 vybavovanie objednávok hostí
 • stupeň EKR 4 vedenie a spracovávanie požadovaných agend a evidencií
 • stupeň EKR 3 poskytovanie informácií o ubytovacích a ďalších službách zákazníkom, vrátane informácií o cenách poskytovaných služieb
 • stupeň EKR 3 tlmočenie poskytovaných informácií, popr. tlmočenie bežných rozhovorov medzi zákazníkmi a ostatným personálom
 • stupeň EKR 3 poskytovanie všeobecných informácií o spoločnosti
 • stupeň EKR 3 predaj doplnkového sortimentu a tovaru
 • stupeň EKR 1 základné upratovacie činnosti v oblasti hotelierstva a reštauračných služieb

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Sprievodca cestovného ruchu - osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou MŠVVaŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie