Riadiaci pracovník (manažér) kaviarne a baru

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) kaviarne a baru

Riadiaci pracovník (manažér) kaviarne a baru zabezpečuje a riadi prevádzku kaviarne a baru. Spolu s majiteľom, riaditeľom, hlavným manažérom alebo inou osobou zodpovednou za komplex, ktorého súčasťou je kaviareň či bar, alebo spolu s oblastným manažérom (pri sieťových zariadeniach) určuje stratégiu zariadenia.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Bar Manager
Prevádzkar baru
Prevádzkar kaviarne
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 1412 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v reštauračných zariadeniach
SK ISCO-08 1412002 - Riadiaci pracovník (manažér) kaviarne a baru
Divízia SK NACE Rev. 2 Ubytovanie
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Príslušnosť k povolaniu Manažér v ubytovacích a stravovacích službách

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 kalkulácia nákladov a tvorba cien
 • stupeň EKR 4 reklamné ciele a stratégie
 • stupeň EKR 4 zásady a princípy styku s bankou, finančným úradom, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 4 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 4 postupy preberania tovaru
 • stupeň EKR 4 inventarizácia
 • stupeň EKR 4 postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 4 spôsoby platieb v obchodnom styku
 • stupeň EKR 4 psychológia predaja
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
 • stupeň EKR 4 prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
 • stupeň EKR 4 metódy obsluhy barových zariadení
 • stupeň EKR 4 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 4 vedenie predajne
 • stupeň EKR 4 hygienické zásady v obchode
 • stupeň EKR 4 hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
 • stupeň EKR 4 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 4 stolovanie, servírovanie jedál, obsluha hostí
 • stupeň EKR 4 receptúry na prípravu rôznych nápojov
 • stupeň EKR 3 postupy skladovania a ochrany tovaru

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 riadenie a organizácia pracovníkov a činností na zabezpečenie plynulého chodu zverených úsekov
 • stupeň EKR 3 organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v oblasti stravovania (kuchyne, reštaurácie)
 • stupeň EKR 3 organizovanie práce v kaviarni a v bare
 • stupeň EKR 3 stanovovanie cien poskytovaných služieb a tovaru (cenové kalkulácie)
 • stupeň EKR 3 vyúčtovanie tržieb
 • stupeň EKR 3 predkladanie návrhov na dosiahnutie vyššej kvality poskytovaných ubytovacích služieb v oblasti technického vybavenia, ako aj v personálnej oblasti a v oblasti odmeňovania
 • stupeň EKR 3 prezentovanie a propagácia podniku
 • stupeň EKR 3 prejednávanie bežných záležitostí s kontrolnými orgánmi štátnej správy, vrátane spolupráce pri nimi vykonávaných kontrolách
 • stupeň EKR 3 prejednávanie objednávok a obchodných zmlúv s obchodnými partnermi i so zákazníkmi
 • stupeň EKR 3 vybavovanie požiadaviek, sťažností a reklamácií zákazníkov
 • stupeň EKR 3 spolupráca s vedením organizácie pri vytváraní obchodnej stratégie
 • stupeň EKR 3 prejednávanie zmluvných podmienok s obchodnými partnermi s cieľom zabezpečiť plynulé zásobovanie stravovacieho úseku
 • stupeň EKR 3 výpomoc pri obsluhe hostí
 • stupeň EKR 3 výpomoc pri podávaní jedál a nápojov jednoduchou obsluhou
 • stupeň EKR 3 predaj doplnkového sortimentu a tovaru
 • stupeň EKR 3 zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
 • stupeň EKR 3 inkasovanie platieb od zákazníkov/hostí
 • stupeň EKR 3 príjem hotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušných dokladov
 • stupeň EKR 3 zastupovanie záujmov organizácie v rámci udržiavania a rozvíjania dobrých vzťahov so strategickými partnermi
 • stupeň EKR 3 poskytnutie pomoci pri výbere z nápojového lístka

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie