Riadiaci pracovník (manažér) kaviarne a baru

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) kaviarne a baru zabezpečuje a riadi prevádzku kaviarne a baru. Spolu s majiteľom, riaditeľom, hlavným manažérom alebo inou osobou zodpovednou za komplex, ktorého súčasťou je kaviareň či bar, alebo spolu s oblastným manažérom (pri sieťových zariadeniach) určuje stratégiu zariadenia.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy
Bar Manager
Prevádzkar baru
Prevádzkar kaviarne
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
1412 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v reštauračných zariadeniach
SK ISCO-08
1412002 - Riadiaci pracovník (manažér) kaviarne a baru
Divízia SK NACE Rev. 2
Ubytovanie
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v ubytovacích a stravovacích službách

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
kalkulácia nákladov a tvorba cien
4
reklamné ciele a stratégie
4
zásady a princípy styku s bankou, finančným úradom, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
4
postupy preberania tovaru
4
inventarizácia
4
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
4
spôsoby platieb v obchodnom styku
4
psychológia predaja
4
právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
4
prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
4
metódy obsluhy barových zariadení
4
zásady vedenia pracovného kolektívu
4
vedenie predajne
4
hygienické zásady v obchode
4
hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
stolovanie, servírovanie jedál, obsluha hostí
4
receptúry na prípravu rôznych nápojov
4
postupy skladovania a ochrany tovaru
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riadenie a organizácia pracovníkov a činností na zabezpečenie plynulého chodu zverených úsekov
3
organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v oblasti stravovania (kuchyne, reštaurácie)
3
organizovanie práce v kaviarni a v bare
3
stanovovanie cien poskytovaných služieb a tovaru (cenové kalkulácie)
3
vyúčtovanie tržieb
3
predkladanie návrhov na dosiahnutie vyššej kvality poskytovaných ubytovacích služieb v oblasti technického vybavenia, ako aj v personálnej oblasti a v oblasti odmeňovania
3
prezentovanie a propagácia podniku
3
prejednávanie bežných záležitostí s kontrolnými orgánmi štátnej správy, vrátane spolupráce pri nimi vykonávaných kontrolách
3
prejednávanie objednávok a obchodných zmlúv s obchodnými partnermi i so zákazníkmi
3
vybavovanie požiadaviek, sťažností a reklamácií zákazníkov
3
spolupráca s vedením organizácie pri vytváraní obchodnej stratégie
3
prejednávanie zmluvných podmienok s obchodnými partnermi s cieľom zabezpečiť plynulé zásobovanie stravovacieho úseku
3
výpomoc pri obsluhe hostí
3
výpomoc pri podávaní jedál a nápojov jednoduchou obsluhou
3
predaj doplnkového sortimentu a tovaru
3
zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
3
inkasovanie platieb od zákazníkov/hostí
3
príjem hotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušných dokladov
3
zastupovanie záujmov organizácie v rámci udržiavania a rozvíjania dobrých vzťahov so strategickými partnermi
3
poskytnutie pomoci pri výbere z nápojového lístka
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.