Riadiaci pracovník (manažér) reštaurácie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) reštaurácie

Riadiaci pracovník (manažér) reštaurácie riadi, plánuje, koordinuje a kontroluje prevádzku reštaurácie, pohostinstva, motorestu, pivárne alebo vinárne. Vytvára obchodnú stratégiu, dohaduje zákazky, monitoruje čerpanie nákladov a zodpovedá za optimálne využitie pracovných a finančných zdrojov. Navrhuje a zabezpečuje odbyt poskytovaných služieb v požadovanej kvalite. V prípade, že je reštaurácia súčasťou hotela, koordinuje jej činnosti s inými strediskami alebo službami hotela. Vedie, motivuje a hodnotí personál.

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Maitre d´hotel
Reštauračný manažér
Stravovací prevádzkar
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 1412 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v reštauračných zariadeniach
SK ISCO-08 1412001 - Riadiaci pracovník (manažér) reštaurácie
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Príslušnosť k povolaniu Manažér v ubytovacích a stravovacích službách

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 hygiena potravín
  Špecifikácia:
  spôsoby uskladňovania a uchovávania potravín a surovín
 • stupeň EKR 4 ekonomické ukazovatele
 • stupeň EKR 4 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 4 cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
 • stupeň EKR 4 prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
 • stupeň EKR 4 stolovanie, servírovanie jedál, obsluha hostí
 • stupeň EKR 4 ekonomika podnikateľského subjektu
 • stupeň EKR 4 princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
 • stupeň EKR 4 postupy finančného plánovania
 • stupeň EKR 4 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 4 personálny manažment
  Špecifikácia:
  hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov, metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
 • stupeň EKR 4 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 4 marketing
 • stupeň EKR 4 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 4 spôsoby nakladania s odpadmi
 • stupeň EKR 4 normy a predpisy na výrobu jedál
 • stupeň EKR 4 druhy nápojov
  Špecifikácia:
  Definovať základné delenie nápojov, definovať základné alkoholické a nealkoholické nápoje, opísať postup ich prípravy a podobne.
 • stupeň EKR 3 metódy obsluhy barových zariadení
 • stupeň EKR 3 technológia varenia
 • stupeň EKR 3 receptúry na prípravu rôznych nápojov
  Špecifikácia:
  Vedieť vyhľadať, definovať a vzorovo pripraviť rôzne nápoje v gastronomickej prevádzke.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie styku s úradmi, inštitúciami a pod.
 • stupeň EKR 4 vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
 • stupeň EKR 4 zaraďovanie zamestnancov do povolaní, pozícií, mzdových skupín a taríf
 • stupeň EKR 4 stanovovanie finančnej stratégie organizácie a riadenie finančných investícií
 • stupeň EKR 4 motivácia a hodnotenie zamestnancov
 • stupeň EKR 4 riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
 • stupeň EKR 4 koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
 • stupeň EKR 4 riadenie spracovávania podkladov pre normotvornú, plánovaciu, marketingovú a obchodnú činnosť a pod.
 • stupeň EKR 4 koordinácia prípravy a tvorby metodických postupov a smerníc, vrátane návrhov na zmeny a úpravy
 • stupeň EKR 4 organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v oblasti stravovania (kuchyne, reštaurácie)
  Špecifikácia:
  napríklad kuchyne, reštaurácie atď.
 • stupeň EKR 4 stanovovanie cien poskytovaných služieb a tovaru (cenové kalkulácie)
  Špecifikácia:
  cenové kalkulácie
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržovania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vnútropodnikových smerníc či predpisov
 • stupeň EKR 4 kontrola kvality poskytovaných služieb, vrátane správnosti ich vykazovania a účtovania zákazníkom
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania noriem na výrobu jedál, spôsobu a formy nakladania s jedlom, potravinami, spôsobu ich ďalšieho uchovávania a skladovania surovín
 • stupeň EKR 4 kontrola skladových zásob a ich pohybov
 • stupeň EKR 4 predkladanie návrhov na využívanie nových technológií a pracovných postupov pri zabezpečovaní stravovania, uchovávania a skladovania výrobkov a surovín
 • stupeň EKR 4 prezentovanie a propagácia podniku
 • stupeň EKR 4 poskytovanie informácií zákazníkom o ponúkaných službách a ich cenách
 • stupeň EKR 4 poskytovanie všeobecných informácií o spoločnosti
 • stupeň EKR 2 dodržiavanie BOZP, PO a hygienických predpisov v prevádzkach verejného stravovania

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie