Riadiaci pracovník (manažér) reštaurácie

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) reštaurácie riadi, plánuje, koordinuje a kontroluje prevádzku reštaurácie, pohostinstva, motorestu, pivárne alebo vinárne. Vytvára obchodnú stratégiu, dohaduje zákazky, monitoruje čerpanie nákladov a zodpovedá za optimálne využitie pracovných a finančných zdrojov. Navrhuje a zabezpečuje odbyt poskytovaných služieb v požadovanej kvalite. V prípade, že je reštaurácia súčasťou hotela, koordinuje jej činnosti s inými strediskami alebo službami hotela. Vedie, motivuje a hodnotí personál.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy
Maitre d´hotel
Reštauračný manažér
Stravovací prevádzkar
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
1412 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v reštauračných zariadeniach
SK ISCO-08
1412001 - Riadiaci pracovník (manažér) reštaurácie
Divízia SK NACE Rev. 2
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v ubytovacích a stravovacích službách

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
vedenie ľudí
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
manuálna zručnosť
E
matematická gramotnosť
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hygiena potravín
Špecifikácia:
spôsoby uskladňovania a uchovávania potravín a surovín
4
ekonomické ukazovatele
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
4
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
4
prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
4
stolovanie, servírovanie jedál, obsluha hostí
4
ekonomika podnikateľského subjektu
4
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
4
postupy finančného plánovania
4
zásady vedenia pracovného kolektívu
4
personálny manažment
Špecifikácia:
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov, metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
4
spôsoby a metódy komunikácie
4
marketing
4
zásady BOZP a PO
4
spôsoby nakladania s odpadmi
4
normy a predpisy na výrobu jedál
4
druhy nápojov
Špecifikácia:
Definovať základné delenie nápojov, definovať základné alkoholické a nealkoholické nápoje, opísať postup ich prípravy a podobne.
4
metódy obsluhy barových zariadení
3
technológia varenia
3
receptúry na prípravu rôznych nápojov
Špecifikácia:
Vedieť vyhľadať, definovať a vzorovo pripraviť rôzne nápoje v gastronomickej prevádzke.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zabezpečovanie styku s úradmi, inštitúciami a pod.
4
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
4
zaraďovanie zamestnancov do povolaní, pozícií, mzdových skupín a taríf
4
stanovovanie finančnej stratégie organizácie a riadenie finančných investícií
4
motivácia a hodnotenie zamestnancov
4
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
4
koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
4
riadenie spracovávania podkladov pre normotvornú, plánovaciu, marketingovú a obchodnú činnosť a pod.
4
koordinácia prípravy a tvorby metodických postupov a smerníc, vrátane návrhov na zmeny a úpravy
4
organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v oblasti stravovania (kuchyne, reštaurácie)
Špecifikácia:
napríklad kuchyne, reštaurácie atď.
4
stanovovanie cien poskytovaných služieb a tovaru (cenové kalkulácie)
Špecifikácia:
cenové kalkulácie
4
kontrola dodržovania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vnútropodnikových smerníc či predpisov
4
kontrola kvality poskytovaných služieb, vrátane správnosti ich vykazovania a účtovania zákazníkom
4
kontrola dodržiavania noriem na výrobu jedál, spôsobu a formy nakladania s jedlom, potravinami, spôsobu ich ďalšieho uchovávania a skladovania surovín
4
kontrola skladových zásob a ich pohybov
4
predkladanie návrhov na využívanie nových technológií a pracovných postupov pri zabezpečovaní stravovania, uchovávania a skladovania výrobkov a surovín
4
prezentovanie a propagácia podniku
4
poskytovanie informácií zákazníkom o ponúkaných službách a ich cenách
4
poskytovanie všeobecných informácií o spoločnosti
4
dodržiavanie BOZP, PO a hygienických predpisov v prevádzkach verejného stravovania
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.