Riadiaci pracovník (manažér) penziónu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) penziónu riadi, organizuje a koordinuje všetky činnosti a služby v prevádzke ubytovacieho zariadenia (penziónu či horskej chaty). Dohaduje zákazky, monitoruje čerpanie nákladov a zodpovedá za optimálne využitie pracovných a finančných zdrojov. Zodpovedá za plánovanie výkonov, stanovenie cieľov, obchodnej stratégie a jej napĺňanie, za odbyt poskytovaných služieb v požadovanej kvalite a za etický prístup ku klientom. Vedie, motivuje a hodnotí personál a kontroluje dodržiavanie právnych predpisov a hygienických a interných noriem.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy
Prevádzkar penziónu, prevádzkar horskej chaty
Prevádzkar ubytovacieho zariadenia
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
1411 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v ubytovacích zariadeniach
SK ISCO-08
1411002 - Riadiaci pracovník (manažér) penziónu
Divízia SK NACE Rev. 2
Ubytovanie
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v ubytovacích a stravovacích službách

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
vedenie ľudí
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
matematická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomika podnikateľského subjektu
4
stolovanie, servírovanie jedál, obsluha hostí
4
hotelová akadémia
Špecifikácia:
hotelové a gastronomické služby, hotelové systémy
4
metódy obsluhy barových zariadení
4
technológia varenia
4
recepčná činnosť
Špecifikácia:
metódy organizácie práce na recepcii
4
prevádzka ubytovacích zariadení
4
prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
4
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
4
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
4
hygiena potravín
Špecifikácia:
spôsoby uskladňovania a uchovávania potravín a surovín
4
zásady vedenia pracovného kolektívu
4
postupy a metódy vedenia porád
4
manažment pre stredných manažérov
4
personálny manažment
Špecifikácia:
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov, metódy a postupy hodnotenia a výberu zamestnancov, stanovovanie požiadaviek na pracovné pozície
4
marketing v cestovnom ruchu
4
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
4
účtovné doklady a ich evidencia
4
mzdové doklady, ich spracovanie a evidencia
4
princípy daňovej sústavy, druhy daní
4
postupy finančného plánovania
4
spôsoby a metódy komunikácie
4
zásady BOZP a PO
4
spôsoby platieb v obchodnom styku
4
receptúry na prípravu rôznych nápojov
3
spôsoby nakladania s odpadmi
3
normy a predpisy na výrobu a uskladnenie jedál
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vyhotovovanie podnikových písomností
4
príprava podkladov na uzatváranie zmlúv s obchodnými partnermi
4
spracovávanie podkladov pre účtovníctvo
Špecifikácia:
spracovávanie pokladničnej knihy, evidencie prijatých a vydaných účtovných dokladov, výkazov tržieb, recepčnej uzávierky, podkladov na spracovanie miezd a účtovníctva, evidencie objednávok, zmlúv, zákazníkov, dodávateľov, kalkulácií a cien a pod.
4
vyúčtovanie tržieb
4
kontrola správnosti pokladničných operácií, zmenárenskej činnosti a ich evidencia
4
kontrola dodržiavania noriem na výrobu jedál, spôsobu a formy nakladania s jedlom, potravinami, spôsobu ich ďalšieho uchovávania a skladovania surovín
4
kontrola správnosti postupu pri predaji a účtovaní výrobkov, tovarov a služieb
4
predkladanie návrhov na dosiahnutie vyššej kvality poskytovaných ubytovacích služieb v oblasti technického vybavenia, ako aj v personálnej oblasti a v oblasti odmeňovania
4
predkladanie návrhov na využívanie nových technológií a pracovných postupov pri zabezpečovaní stravovania, uchovávania a skladovania výrobkov a surovín
4
orientácia v možnostiach podnikania v službách
4
prezentovanie a propagácia podniku
4
objednávanie revízií, údržbárskych a opravárenských prác u odborných firiem, preberanie výsledkov ich práce
4
vybavovanie požiadaviek, sťažností a reklamácií zákazníkov
4
najímanie, výber a riadenie dodávateľov služieb a remeselníckych prác
4
zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
4
zostavenie ponuky vín na rôzne príležitosti
3
výpočty množstva jednotlivých surovín na pripravované jedlá
3
zostavovanie jedálneho lístka a postupnosti jedál
3
kontrola dodržovania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vnútropodnikových smerníc či predpisov
2
organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v ubytovacej oblasti
Špecifikácia:
podľa organizačnej štruktúry daného zariadenia (recepcia, upratovacie zložky)
4
organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v oblasti stravovania
Špecifikácia:
kuchyňa, reštaurácia, recepcia, alebo iné odbytové strediská
4
evidovanie skladových zásob potravín, bielizne, pomocného materiálu a čistiacich prostriedkov
4
stanovovanie cien poskytovaných služieb a tovarov
Špecifikácia:
cenové kalkulácie
4
príjem hotovostných a bezhotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušnych dokladov
4
prejednávanie objednávok a obchodných zmlúv s obchodnými partnermi
4
metodické riadenie zúčastnených osôb a subjektov v oblasti BOZP
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.