Riadiaci pracovník (manažér) hotela, botela a motela

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) hotela, botela a motela

Riadiaci pracovník (manažér) hotela, botela a motela riadi, plánuje, organizuje a kontroluje chod celého zariadenia, koordinuje všetky činnosti a zodpovedá za správne a efektívne fungovanie. Vedie, motivuje a hodnotí zamestnancov. Zodpovedá za tvorbu obchodnej stratégie, za plánovanie výkonov a napĺňanie stanovených cieľov. Zodpovedá za optimálne využívanie pracovných a finančných zdrojov, za odbyt poskytovaných služieb v požadovanej kvalite a za etický prístup ku klientom, obchodným partnerom a zamestnancom. Určuje organizačnú štruktúru zariadenia.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Hotel General Manager
Hotel Resident Manager
Riaditeľ hotela
Výkonný riaditeľ hotela
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 1411 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v ubytovacích zariadeniach
SK ISCO-08 1411001 - Riadiaci pracovník (manažér) hotela, botela a motela
Divízia SK NACE Rev. 2 Ubytovanie
Príslušnosť k povolaniu Manažér v ubytovacích a stravovacích službách

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
  Špecifikácia:
  metódy a postupy vedenia a hodnotenia zamestnancov, motivačné systémy zamestnancov, kariérny rast a možnosti ďalšieho vzdelávania, metódy a postupy výberu zamestnancov
 • stupeň EKR 7 manažment malého a stredného podniku
 • stupeň EKR 7 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
 • stupeň EKR 7 prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
 • stupeň EKR 7 prevádzka ubytovacích zariadení
 • stupeň EKR 7 cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
 • stupeň EKR 7 ekonomické ukazovatele
 • stupeň EKR 7 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 7 ekonomika podnikateľského subjektu
 • stupeň EKR 7 hotelierstvo
 • stupeň EKR 7 princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
 • stupeň EKR 7 mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
 • stupeň EKR 7 marketing v cestovnom ruchu
 • stupeň EKR 5 recepčná činnosť
 • stupeň EKR 5 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 5 spôsoby nakladania s odpadmi
 • stupeň EKR 5 história

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 prejednávanie objednávok a obchodných zmlúv s obchodnými partnermi i so zákazníkmi
  Špecifikácia:
  na zabezpečenie plynulého chodu zásobovania stravovacieho úseku a poskytovania ubytovacích služieb
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
 • stupeň EKR 7 zastupovanie organizácie pri jednaniach s úradmi a inštitúciami
 • stupeň EKR 7 stanovovanie cien poskytovaných služieb a tovaru (cenové kalkulácie)
  Špecifikácia:
  cenové kalkulácie
 • stupeň EKR 7 organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v ubytovacej oblasti (podľa organizačnej štruktúry daného zariadenia)
  Špecifikácia:
  podľa organizačnej štruktúry daného zariadenia
 • stupeň EKR 7 organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v oblasti stravovania (kuchyne, reštaurácie)
  Špecifikácia:
  kuchyne, reštaurácie
 • stupeň EKR 7 motivácia a hodnotenie zamestnancov
 • stupeň EKR 7 posudzovanie, schvaľovanie a riadenie procesov personálnej politiky organizácie
 • stupeň EKR 7 kontrola vedenia evidencie ubytovaných hosťov a poskytnutých služieb, vrátane správnosti účtovaných cien
 • stupeň EKR 7 kontrola kvality poskytovaných služieb, vrátane správnosti ich vykazovania a účtovania zákazníkom
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania noriem na výrobu jedál, spôsobu a formy nakladania s jedlom, potravinami, spôsobu ich ďalšieho uchovávania a skladovania surovín
 • stupeň EKR 7 koordinácia prípravy a tvorby metodických postupov a smerníc, vrátane návrhov na zmeny a úpravy
 • stupeň EKR 5 orientácia v možnostiach podnikania v službách
 • stupeň EKR 5 prezentovanie a propagácia podniku
 • stupeň EKR 5 príprava podkladov a dokladov na spracovávanie objednávok a na uzatváranie obchodných zmlúv
 • stupeň EKR 5 kontrola dodržovania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vnútropodnikových smerníc či predpisov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie