Pomocník v kuchyni

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pomocník v kuchyni

Pomocník v kuchyni vykonáva pomocné práce pri príprave potravín na varenie, pri výdaji jedál, obsluhuje jednoduché kuchynské stroje a zabezpečuje udržiavanie čistoty vo všetkých priestoroch príslušnej stravovacej prevádzky.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Pomocná sila v kuchyni
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9412 - Pomocníci v kuchyni
SK ISCO-08 9412000 - Pomocník v kuchyni
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník pri príprave jedla

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
  Špecifikácia:
  Ide o vedomosti pri pomocných prácach pri výrobe a výdaji jednoduchých pokrmov a nápojov: a./pomoc pri výrobe a príprave jednoduchých druhov teplých pokrmov a pokrmov studenej kuchyne, príprave pokrmov a polotovarov, pomoc pri výrobe a výdaji teplých nápojov, nealkoholických nápojov a jednoduchých ovocných alebo zmrzlinových pohárov, výrobe polievok a príloh k hlavným pokrmom, výdaji pokrmov a tovaru, b./umývanie bieleho a čierneho riadu, čistenie a upratovanie prevádzky, c./obsluha jednoduchých strojno-technologických zariadení /napr. škrabka zemiakov, umývačka bieleho i čierneho riadu, univerzálne kuchynské roboty a pod./, d./čistenie a upratovanie zariadení, vybavenia prevádzok a miestností príslušnej prevádzky.
 • stupeň EKR 2 technológia varenia
  Špecifikácia:
  V menších prevádzkach je výhodou ak pomocník v kuchyni pozná technológiu prípravy jednoduchých polievok, jedál, príloh, teplých nápojov, prípadne výdaj jedál.
 • stupeň EKR 2 stolovanie, servírovanie jedál, obsluha hostí
  Špecifikácia:
  Výhodou je získať horeuvedené vedomosti z dôvodu profesnej výpomoci uvedených činností, minimálne pri pomocných prácach čašníkom.
 • stupeň EKR 2 stroje a zariadenia v stravovacej prevádzke

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 výpomoc pri výrobe jedál
 • stupeň EKR 2 čistenie a upratovanie zariadení a vybavenia prevádzok služieb (obchody, reštaurácie)
  Špecifikácia:
  Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci vykonávajú jednoduché a rutinné úkony vyžadujúce ručné nástroje a často fyzickú silu pri upratovaní. Je výhodou, ak sú zruční aj pri výpomoci v nasledovných pomocných činnostiach: a/ výroba a výdaj jednoduchých pokrmov a nápojov - výroba jednoduchých druhov teplých pokrmov a pokrmov studenej kuchyne, dokončovanie pokrmov a polotovarov, výroba a výdaj teplých nápojov, nealkoholických nápojov a jednoduchých ovocných alebo zmrzlinových pohárov, výroba polievok a príloh k hlavným pokrmom, výdaj pokrmov a tovaru, vrátane zohrievania a úpravy pokrmov na tanieroch. b/ jednoduché práce pri obsluhe hostí: ponúkanie a roznášanie jednoduchého sortimentu pokrmov a nápojov hosťom v pohostinských zariadeniach, vrátane účelových zariadení /závodných, školských, nemocničných a iných jedální/, c/ pomocné práce v cukrárskej výrobe: príprava a váženie surovín na prípravu cukrárskych výrobkov, jednoduché práce (napr. miešanie, šľahanie, natieranie a pod.), krájanie korpusov a hotových výrobkov, upratanie pracoviska. Vaľkanie ciest a príprava nevarených poliev, príprava a varenie náplní a cukrárenských poliev, výroba jednoduchých druhov teplých múčnikov, zhotovovanie bežných druhov ovocných zmrzlinových pohárov, pien a krémov, vrátane zdobenia, výroba zmrzlín za studena zo zmrzlinových zmesí, plnenie a dohotovovanie jednoduchých cukrárenských výrobkov bez zdobenia, vrátane poťahovania.
 • stupeň EKR 2 ručné umývanie riadu
 • stupeň EKR 2 udržovanie čistoty a poriadku vo zverenej budove a jej okolí
 • stupeň EKR 2 základné upratovacie činnosti v oblasti hotelierstva a reštauračných služieb
 • stupeň EKR 2 príprava surovín na výrobu jedál
 • stupeň EKR 2 ošetrovanie kuchynského náradia a vybavenia
 • stupeň EKR 2 skladovanie potravinárskych surovín
 • stupeň EKR 2 jednoduché a pomocné práce pri príprave jedál pomocou ručných nástrojov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie