Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia

Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia vykonáva pomocné práce v zariadeniach jednoduchej formy verejného stravovania, ktoré je založené na rýchlej príprave, nenáročnom predaji, stolovaní a konzumácii stravy.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Pomocník v bistre
Pomocník v bufete
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9411 - Pomocní pracovníci pri príprave rýchleho občerstvenia
SK ISCO-08 9411000 - Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník pri príprave jedla

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 1 prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
  Špecifikácia:
  Obsluha jednoduchých strojno-technologických zariadení /napr. gril, stroj na hot dog, na palacinky, miešač nápojov, umývačka bieleho riadu a pod./.
 • stupeň EKR 1 technológia varenia
  Špecifikácia:
  Technologické postupy a receptúry jednoduchých jedál, ktoré sa v rýchlom občerstvení poskytujú.
 • stupeň EKR 1 receptúry na prípravu rôznych nápojov
 • stupeň EKR 1 metódy uskladnenia a manipulácie s potravinami
 • stupeň EKR 1 zdravie a hygiena pri práci
 • stupeň EKR 1 hygiena potravín
 • stupeň EKR 1 zabezpečovanie hygieny prostredia, dezinfekcia, sterilizácia
 • stupeň EKR 1 hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
 • stupeň EKR 1 metódy obsluhy barových zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 1 čistenie a upratovanie zariadení a vybavenia prevádzok služieb (obchody, reštaurácie)
  Špecifikácia:
  Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, ktorí vykonávajú jednoduché a rutinné úkony vyžadujúce ručné nástroje a často fyzickú silu pri upratovaní.
 • stupeň EKR 1 ručné umývanie riadu
 • stupeň EKR 1 udržovanie čistoty a poriadku vo zverenej budove a jej okolí
 • stupeň EKR 1 príprava surovín na výrobu jedál
 • stupeň EKR 1 príprava teplých nápojov
 • stupeň EKR 1 výroba miešaných nápojov
 • stupeň EKR 1 príprava teplých jedál podľa receptov
 • stupeň EKR 1 príprava produktov bežnej studenej kuchyne
 • stupeň EKR 1 príprava a pečenie múčnikov
 • stupeň EKR 1 spracovanie a úprava polotovarov
 • stupeň EKR 1 príprava jedál na rýchle občerstvenie
 • stupeň EKR 1 príprava minútkových jedál a špecialít
 • stupeň EKR 1 úprava jedál pred expedíciou
 • stupeň EKR 1 výpomoc pri výrobe jedál
 • stupeň EKR 1 ošetrovanie kuchynského náradia a vybavenia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie