Pracovník výdaja jedla

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník výdaja jedla

Pracovník výdaja jedla zabezpečuje činnosti súvisiace s výdajom jedál v stravovacom zariadení.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Kuchár vo výdajni jedál
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 5246 - Predavači jedál za pultom alebo pri okienku
SK ISCO-08 5246002 - Pracovník výdaja jedla
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Príslušnosť k povolaniu Predavač jedál

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia varenia
  Špecifikácia:
  Pracovník výdaja jedál je spravidla kuchár, ktorý pozná receptúry, technologický postup prípravy jedál, štruktúru jedál a činnosti potrebné k výdaju jedla. Musí ovládať kritické body (HACCP) pri výdaji jedla, potrebné teploty. Má znalosť potreby senzorických vlastností a dodržiavania gastronomických pravidiel výdaja jedál.
 • stupeň EKR 3 stolovanie, servírovanie jedál, obsluha hostí
  Špecifikácia:
  Pracovník výdaja jedál ovláda pravidlá stolovania, servírovania a výdaja jedál pre zákazníkov. Dodržuje predpísané gramáže jedál. Komunikuje so zákazníkmi na požadovanej úrovni.
 • stupeň EKR 3 hygienické zásady v obchode
 • stupeň EKR 3 postupy preberania tovaru
  Špecifikácia:
  Preberá jedlá a doplnkový potravinársky tovar, ktorý neskôr vydáva.
 • stupeň EKR 3 tovaroznalectvo potravín
  Špecifikácia:
  Ovláda zloženie jedla, resp. doplnkového potravinárskeho tovaru, jeho záručné lehoty, podmienky uchovania, jeho senzorických vlastností a doby spotreby.
 • stupeň EKR 3 prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 obsluha pokladne a pokladničných systémov
 • stupeň EKR 3 inkasovanie platieb od zákazníkov/hostí
 • stupeň EKR 3 obsluha manipulačnej techniky a technologických zariadení
  Špecifikácia:
  Obsluha a používanie strojno-technologického vybavenia výdajní jedla: konvektomaty, výdajné pulty, vodné kúpele, stroje na prípravu teplých nápojov, miešače chladených nápojov, umývacie zariadenia, chladiace zariadenia a pod.
 • stupeň EKR 3 úprava jedál pred expedíciou
 • stupeň EKR 3 čistenie a upratovanie zariadení a vybavenia prevádzok služieb (obchody, reštaurácie)
 • stupeň EKR 3 ručné umývanie riadu
 • stupeň EKR 3 udržovanie čistoty a poriadku vo zverenej budove a jej okolí
 • stupeň EKR 3 predaj doplnkového sortimentu a tovaru
 • stupeň EKR 3 základné upratovacie činnosti v oblasti hotelierstva a reštauračných služieb
 • stupeň EKR 3 zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
 • stupeň EKR 3 ošetrovanie kuchynského náradia a vybavenia
 • stupeň EKR 3 príprava a podávanie občerstvenia pri stretnutiach, konferenciách a podobných podujatiach
 • stupeň EKR 3 výpomoc pri výrobe jedál

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie