Predavač rýchleho občerstvenia

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Predavač rýchleho občerstvenia

Predavač rýchleho občerstvenia pripravuje jednoduché druhy teplých pokrmov, pokrmov studenej kuchyne a pokrmov z polotovarov s ich následným predajom v rýchlo obslužných stravovacích zariadeniach (napr.: samoobslužná jedáleň, bistro, bufet, vlakový vozeň vyššej kategórie, bagetéria, gril, stánkový predaj, predaj jedál z automatov a pod.).

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Bufetár
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 5246 - Predavači jedál za pultom alebo pri okienku
SK ISCO-08 5246001 - Predavač rýchleho občerstvenia
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Príslušnosť k povolaniu Predavač jedál

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 skladové hospodárstvo
 • stupeň EKR 3 technológia varenia
 • stupeň EKR 3 druhy potravinárskeho tovaru
 • stupeň EKR 3 prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
 • stupeň EKR 3 stolovanie, servírovanie jedál, obsluha hostí
 • stupeň EKR 3 postupy preberania tovaru
 • stupeň EKR 3 postupy skladovania a ochrany tovaru
 • stupeň EKR 3 postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
 • stupeň EKR 3 postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 podávanie pokrmov a nápojov zákazníkom/hosťom pri bufetovom usporiadaní
 • stupeň EKR 3 skladovanie potravinárskych surovín
 • stupeň EKR 3 ošetrovanie a skladovanie nápojov
 • stupeň EKR 3 úprava teplých jedál na tanieroch alebo táckach pred podávaním
 • stupeň EKR 3 podávanie nápojov zákazníkom/hosťom
 • stupeň EKR 3 výpočty množstva jednotlivých surovín na pripravované jedlá
 • stupeň EKR 3 stanovovanie cien poskytovaných služieb a tovaru (cenové kalkulácie)
 • stupeň EKR 3 vyúčtovanie tržieb
 • stupeň EKR 3 predaj doplnkového sortimentu a tovaru
 • stupeň EKR 3 zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
 • stupeň EKR 3 regenerácia pokrmov
 • stupeň EKR 3 obsluha pokladne a pokladničných systémov
 • stupeň EKR 3 inkasovanie platieb od zákazníkov/hostí

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie