Kuchár (okrem šéfkuchára)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Kuchár (okrem šéfkuchára)

Kuchár sa podieľa na zostavovaní menu resp. jedálneho lístka, preberá potravinárske suroviny a z predpísaných noriem, kuchárskych kníh alebo vlastných receptúr pripravuje na strojno-technologickom zariadení bežné teplé i studené produkty a pokrmy.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Kuchár špecialista
Pomocný kuchár
Zmenový kuchár
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 5120 - Kuchári (okrem šéfkuchárov)
SK ISCO-08 5120000 - Kuchár (okrem šéfkuchára)
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Príslušnosť k povolaniu Kuchár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
  Špecifikácia:
  Gastronomické predpisy: v zostavovaní menu a jedálnych lístkov, normovania jedál, podmienok skladovania, práce na progresívnom strojno-technologickom zariadení, hygienické a bezpečnostné predpisy i HACCP.
 • stupeň EKR 3 technológia varenia
 • stupeň EKR 3 prevádzka školského stravovacieho zariadenia
  Špecifikácia:
  Systém pracovného zaťaženia u kuchára v školskom stravovaní je špecifická tým, že sa pripravuje menší sortiment jedál, avšak vo väčších množstvách, vo veľkokapacitných kuchynských zariadeniach sú technologické normy prípravy jedál rozdielne.
 • stupeň EKR 3 hygiena potravín
 • stupeň EKR 3 metódy uskladnenia a manipulácie s potravinami
 • stupeň EKR 3 zdravie a hygiena pri práci
 • stupeň EKR 3 zabezpečovanie hygieny prostredia, dezinfekcia, sterilizácia
 • stupeň EKR 3 hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • stupeň EKR 3 tovaroznalectvo potravín
 • stupeň EKR 3 veľkokapacitné strojno-technologické zariadenia v gastronómii

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 ošetrovanie kuchynského náradia a vybavenia
 • stupeň EKR 3 úprava teplých jedál na tanieroch alebo táckach pred podávaním
  Špecifikácia:
  V rámci tejto pozície sú kladené požiadavky na osobnostné predpoklady: rozlišovanie chuti, čuchových podnetov. Taktiež požiadavky na praktické myslenie, rozlišovanie farieb a farebných odtieňov, udržovanie rovnováhy, rozdelenie pozornosti, dlhodobú pamäť, krátkodobú pamäť, predstavivosť pre procesy a udalosti, samostatné myslenie, prispôsobivosť, flexibilitu, samostatnosť, odolnosť voči senzorickej záťaži.
 • stupeň EKR 3 príprava surovín na výrobu jedál
 • stupeň EKR 3 úprava zabíjačkového mäsa, hydiny, rýb a zveriny na kuchynské spracovanie
 • stupeň EKR 3 príprava, úprava a aranžovanie jedál na slávnostné príležitosti
 • stupeň EKR 3 príprava a úprava jedál na diétne stravovanie
 • stupeň EKR 3 príprava produktov bežnej studenej kuchyne
 • stupeň EKR 3 príprava a pečenie múčnikov
 • stupeň EKR 3 spracovanie a úprava polotovarov
 • stupeň EKR 3 príprava jedál národných kuchýň a ďalších špecialít
 • stupeň EKR 3 príprava jedál na rýchle občerstvenie
 • stupeň EKR 3 príprava minútkových jedál a špecialít
 • stupeň EKR 3 úprava jedál pred expedíciou
 • stupeň EKR 3 výpomoc pri výrobe jedál
 • stupeň EKR 3 obsluha zariadení na ohrev a ochladzovanie polotovarov a výrobkov pri tepelnom a chemicko-tepelnom spracovaní
 • stupeň EKR 3 obsluha veľkokapacitných kuchynských strojov na výrobu jedál
 • stupeň EKR 3 obsluha bežných kuchynských strojov na výrobu jedál
 • stupeň EKR 3 výpočty množstva jednotlivých surovín na pripravované jedlá
 • stupeň EKR 3 kontrola dodržiavania noriem na výrobu jedál, spôsobu a formy nakladania s jedlom, potravinami, spôsobu ich ďalšieho uchovávania a skladovania surovín
 • stupeň EKR 3 výpočty ceny jedla a výšky stravnej jednotky
 • stupeň EKR 3 zostavovanie jedálneho lístka a postupnosti jedál
 • stupeň EKR 3 príprava teplých jedál podľa receptov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie