Šéfkuchár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Šéfkuchár

Šéfkuchár zabezpečuje odborne najnáročnejšie činnosti v kuchyni. Zodpovedá za organizovanie práce a kontrolu tímu pracovníkov v kuchyni, kvalitu pripravovaných pokrmov a dodržiavanie gastronomických pravidiel. Aplikuje v praxi klasické i moderné trendy gastronómie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Hlavný kuchár
Šéf kuchyne
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 3434 - Šéfkuchári
SK ISCO-08 3434000 - Šéfkuchár
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Príslušnosť k povolaniu Kuchár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 rýchle formy občerstvenia
 • stupeň EKR 4 prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
  Špecifikácia:
  Gastronomické pravidlá, hygienické a bezpečnostné predpisy i HACCP. Pri reštauráciách vyššej cenovej skupiny, resp. väčšieho zariadenia sa vyžaduje vyšší stupeň vzdelania. Okrem vedomostí o systéme verejného a školského stravovania je potrebné ovládať špecifiká ďalších foriem stravovania (napr. závodné, nemocničné a pod.).
 • stupeň EKR 4 prevádzka školského stravovacieho zariadenia
  Špecifikácia:
  Práca šéfkuchára v rôznych formách stravovania (aj účelového) je veľmi podobná verejnému a v tejto funkcii je nevyhnutné poznanie rozdielov vedomostí i konkrétnej práce. V školskom stravovaní je forma hospodárenia hlavným rozdielom od reštauračného stravovania. Je daná rovnaká denná hodnota stravy a šéfkuchár musí zostavovať jedálne lístky tak, aby sa neprekročil denný limit. Rozdielne je to u materských škôl, základných, stredných i vysokých škôl. Sleduje a zabezpečuje udržanie vyrovnaného hospodárskeho výsledku v prevádzkovej jednotke.
 • stupeň EKR 3 technológia varenia
  Špecifikácia:
  Znalosť v zostavovaní aj najnáročnejších menu a jedálnych lístkov, receptúr. Zodpovednosť za normovanie jedál, podmienok skladovania, kontrola dodržiavania technologickej prípravy aj najnáročnejších jedál, práce na progresívnom strojno-technologickom zariadení.
 • stupeň EKR 3 stolovanie, servírovanie jedál, obsluha hostí
 • stupeň EKR 3 hotelierstvo
 • stupeň EKR 3 postupy skladovania a ochrany tovaru

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v oblasti stravovania (kuchyne, reštaurácie)
  Špecifikácia:
  V rámci tejto pozície sú kladené najvyššie požiadavky na osobnostné predpoklady: na schopnosť nekonfliktného manažovania, tvorivé praktické myslenie, dlhodobú pamäť, krátkodobú pamäť, predstavivosť pre procesy a udalosti, samostatné myslenie, prispôsobivosť, flexibilitu, samostatnosť, inovatívnosť, kreativitu a schopnosť tímového zvládnutia zverených úloh.
 • stupeň EKR 3 príprava, úprava a aranžovanie jedál na slávnostné príležitosti
 • stupeň EKR 3 výpočty množstva jednotlivých surovín na pripravované jedlá
 • stupeň EKR 3 stanovovanie cien poskytovaných služieb a tovaru (cenové kalkulácie)
 • stupeň EKR 3 vybavovanie objednávok hostí
 • stupeň EKR 3 príprava teplých jedál podľa receptov
 • stupeň EKR 3 preberanie potravinárskych surovín
 • stupeň EKR 3 vybavovanie sťažností a reklamácií zákazníkov
 • stupeň EKR 3 príprava surovín na výrobu jedál
 • stupeň EKR 3 úprava zabíjačkového mäsa, hydiny, rýb a zveriny na kuchynské spracovanie
 • stupeň EKR 3 príprava a úprava jedál na diétne stravovanie
 • stupeň EKR 3 príprava produktov bežnej studenej kuchyne
 • stupeň EKR 3 príprava a pečenie múčnikov
 • stupeň EKR 3 spracovanie a úprava polotovarov
 • stupeň EKR 3 príprava jedál národných kuchýň a ďalších špecialít
 • stupeň EKR 3 príprava jedál na rýchle občerstvenie
 • stupeň EKR 3 príprava minútkových jedál a špecialít
 • stupeň EKR 3 úprava jedál pred expedíciou
 • stupeň EKR 3 skladovanie potravinárskych surovín
 • stupeň EKR 3 úprava teplých jedál na tanieroch alebo táckach pred podávaním

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie