Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia závodného stravovania

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia závodného stravovania

Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia závodného stravovania riadi prevádzkovú jednotku, ktorá zabezpečuje poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov príslušnej organizácie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Vedúci závodnej jedálne
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 1412 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v reštauračných zariadeniach
SK ISCO-08 1412005 - Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia závodného stravovania
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Príslušnosť k povolaniu Manažér v ubytovacích a stravovacích službách

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 4 ekonomické ukazovatele
 • stupeň EKR 4 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 4 postupy finančného plánovania
 • stupeň EKR 4 technológia varenia
 • stupeň EKR 4 hotelierstvo
 • stupeň EKR 4 stolovanie, servírovanie jedál, obsluha hostí
 • stupeň EKR 4 prevádzka školského stravovacieho zariadenia
 • stupeň EKR 4 cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
 • stupeň EKR 4 mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 4 prevádzka závodného stravovacieho zariadenia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 organizovanie práce v prevádzke a pri gastronomických akciách
 • stupeň EKR 4 výpočty množstva jednotlivých surovín na pripravované jedlá
 • stupeň EKR 4 stanovovanie cien poskytovaných služieb a tovaru (cenové kalkulácie)
 • stupeň EKR 4 vyúčtovanie tržieb
 • stupeň EKR 4 preberanie potravinárskych surovín
 • stupeň EKR 4 predaj doplnkového sortimentu a tovaru
 • stupeň EKR 4 regenerácia pokrmov
 • stupeň EKR 4 obsluha bežnej kancelárskej techniky (pobočková telefónna ústredňa, záznamník, skener, fax, kopírka, tlačiareň a pod.)
 • stupeň EKR 4 kontrola kvality poskytovaných služieb, vrátane správnosti ich vykazovania a účtovania zákazníkom
 • stupeň EKR 4 kontrola predaja doplnkového sortimentu a jeho evidencia
 • stupeň EKR 4 kontrola správnosti pokladničných operácií, zmenárenskej činnosti a ich evidencia
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania noriem na výrobu jedál, spôsobu a formy nakladania s jedlom, potravinami, spôsobu ich ďalšieho uchovávania a skladovania surovín
 • stupeň EKR 4 kontrola skladových zásob a ich pohybov
 • stupeň EKR 4 kontrola správnosti postupu pri predaji a účtovaní výrobkov, tovarov a služieb
 • stupeň EKR 4 organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v oblasti stravovania (kuchyne, reštaurácie)

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie