Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia školského stravovania

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia školského stravovania

Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia školského stravovania riadi a zodpovedá za bezchybný chod a komplexné zabezpečenie poskytovaných stravovacích služieb vo zverenej prevádzkovej jednotke.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Vedúci menzy
Vedúci školskej jedálne
Vedúci študentskej jedálne
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 1412 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v reštauračných zariadeniach
SK ISCO-08 1412004 - Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia školského stravovania
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Príslušnosť k povolaniu Manažér v ubytovacích a stravovacích službách

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 4 právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
 • stupeň EKR 4 princípy podnikania a podnikateľské prostredie
  Špecifikácia:
  Pri potrebe trojzdrojového financovania stravovacej prevádzky vo verejnom a štátnom sektore je výhodou zapájať nové trendy v podnikaní v príslušnej prevádzkovej jednotke /príležitostné spoločenské akcie, vlastná výroba na predaj a pod./.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti rozpočtových pravidiel verejnej správy
 • stupeň EKR 4 verejná ekonomika a služby
 • stupeň EKR 4 technológia varenia
 • stupeň EKR 4 hotelierstvo
 • stupeň EKR 4 hotelová akadémia
 • stupeň EKR 4 stolovanie, servírovanie jedál, obsluha hostí
 • stupeň EKR 4 prevádzka školského stravovacieho zariadenia
 • stupeň EKR 4 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 4 personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
 • stupeň EKR 4 mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v oblasti stravovania (kuchyne, reštaurácie)
  Špecifikácia:
  Dodržiavanie správnosti postupu pri pohybe skladových zásob. Zabezpečenie správnosti postupu pri účtovaní služieb. Sledovanie spôsobu a formy zaobchádzania s jedlom, potravinami a ich ďalšieho uchovávania. Prejednávanie a riešenie závažných reklamácií. Vedenie rokovania s obchodnými partnermi. Zabezpečovanie školenia personálu. Kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny. Kontrola dodržiavania predpisov v oblasti požiarnej ochrany, ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci a vnútropodnikových smerníc. Riadenie a organizácia práce prevádzkových jednotiek kuchyne, stewardingu (upratovanie kuchyne) a reštaurácie. Kontrola dodržiavania hygienických predpisov zamestnancami stravovacieho zariadenia.
 • stupeň EKR 4 výpočty množstva jednotlivých surovín na pripravované jedlá
 • stupeň EKR 4 stanovovanie cien poskytovaných služieb a tovaru (cenové kalkulácie)
 • stupeň EKR 4 vyúčtovanie tržieb
 • stupeň EKR 4 predaj doplnkového sortimentu a tovaru
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
 • stupeň EKR 4 preberanie potravinárskych surovín
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržovania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vnútropodnikových smerníc či predpisov
 • stupeň EKR 4 kontrola funkčnosti a bezpečnosti technického vybavenia
 • stupeň EKR 4 kontrola kvality poskytovaných služieb, vrátane správnosti ich vykazovania a účtovania zákazníkom
 • stupeň EKR 4 kontrola predaja doplnkového sortimentu a jeho evidencia
 • stupeň EKR 4 kontrola správnosti pokladničných operácií, zmenárenskej činnosti a ich evidencia
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania noriem na výrobu jedál, spôsobu a formy nakladania s jedlom, potravinami, spôsobu ich ďalšieho uchovávania a skladovania surovín

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie