Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstvenia

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstvenia riadi tím pracovníkov vykonávajúcich rýchlu formu prípravy a predaja jednoduchých jedál, polotovarov i potravinárskych výrobkov v stravovacích zariadeniach ako napr.: samoobslužná jedáleň, bistro, bufet, vlakový vozeň vyššej kategórie, bagetéria, gril, pizzeria, fastfood, mcdonald, gyros, motorest, pohostinstvo, snack bar, stánkový predaj, predaj jedál z automatov a pod.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy
Vedúci prevádzky rýchleho občerstvenia
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
1412 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v reštauračných zariadeniach
SK ISCO-08
1412003 - Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstvenia
Divízia SK NACE Rev. 2
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v ubytovacích a stravovacích službách

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
manuálna zručnosť
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prevádzka maloobchodu
4
technológia varenia
Špecifikácia:
Široká škála receptov i prípravy jednoduchých jedál, ktoré sa uplatnia v zariadeniach rýchleho občerstvenia.
4
prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
Špecifikácia:
Špecifikácie a moderné trendy v oblasti poskytovania služieb rýchleho občerstvenia.
4
zásady a princípy styku s bankou, finančným úradom, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
4
vedenie predajne
4
inventarizácia
4
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
4
postupy skladovania a ochrany tovaru
4
hygienické zásady v obchode
4
spôsoby platieb v obchodnom styku
4
psychológia predaja
4
právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
stanovy a základné organizačné normy organizácie
4
metódy obsluhy barových zariadení
3
stolovanie, servírovanie jedál, obsluha hostí
3
tovaroznalectvo potravín
3
receptúry na prípravu rôznych nápojov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kontrola funkčnosti a bezpečnosti technického vybavenia stravovacích zariadení
4
výpočty množstva jednotlivých surovín na pripravované jedlá
4
vyúčtovanie tržieb
4
predaj doplnkového sortimentu a tovaru
4
zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
4
regenerácia pokrmov
4
organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v oblasti stravovania (kuchyne, reštaurácie)
4
príprava a podávanie občerstvenia pri stretnutiach, konferenciách a podobných podujatiach
4
stanovovanie cien poskytovaných služieb a tovaru (cenové kalkulácie)
4
kontrola dodržovania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vnútropodnikových smerníc či predpisov
4
kontrola kvality poskytovaných služieb, vrátane správnosti ich vykazovania a účtovania zákazníkom
4
kontrola predaja doplnkového sortimentu a jeho evidencia
4
príprava surovín na výrobu jedál
3
podávanie pokrmov a nápojov zákazníkom/hosťom pri bufetovom usporiadaní
3
skladovanie potravinárskych surovín
3
úprava teplých jedál na tanieroch alebo táckach pred podávaním
3
riadenie osobných a malých dodávkových automobilov bezpečným spôsobom, s ohľadom na stav vozovky, dopravné podmienky, počasie a predpisy o pracovnej dobe vodiča
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.