Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstvenia

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstvenia

Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstvenia riadi tím pracovníkov vykonávajúcich rýchlu formu prípravy a predaja jednoduchých jedál, polotovarov i potravinárskych výrobkov v stravovacích zariadeniach ako napr.: samoobslužná jedáleň, bistro, bufet, vlakový vozeň vyššej kategórie, bagetéria, gril, pizzeria, fastfood, mcdonald, gyros, motorest, pohostinstvo, snack bar, stánkový predaj, predaj jedál z automatov a pod.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Vedúci prevádzky rýchleho občerstvenia
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 1412 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v reštauračných zariadeniach
SK ISCO-08 1412003 - Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstvenia
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Príslušnosť k povolaniu Manažér v ubytovacích a stravovacích službách

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 prevádzka maloobchodu
 • stupeň EKR 4 technológia varenia
  Špecifikácia:
  Široká škála receptov i prípravy jednoduchých jedál, ktoré sa uplatnia v zariadeniach rýchleho občerstvenia.
 • stupeň EKR 4 prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
  Špecifikácia:
  Špecifikácie a moderné trendy v oblasti poskytovania služieb rýchleho občerstvenia.
 • stupeň EKR 4 zásady a princípy styku s bankou, finančným úradom, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
 • stupeň EKR 4 vedenie predajne
 • stupeň EKR 4 inventarizácia
 • stupeň EKR 4 postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 4 postupy skladovania a ochrany tovaru
 • stupeň EKR 4 hygienické zásady v obchode
 • stupeň EKR 4 spôsoby platieb v obchodnom styku
 • stupeň EKR 4 psychológia predaja
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
 • stupeň EKR 4 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 4 stanovy a základné organizačné normy organizácie
 • stupeň EKR 3 metódy obsluhy barových zariadení
 • stupeň EKR 3 stolovanie, servírovanie jedál, obsluha hostí
 • stupeň EKR 3 tovaroznalectvo potravín
 • stupeň EKR 3 receptúry na prípravu rôznych nápojov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 kontrola funkčnosti a bezpečnosti technického vybavenia stravovacích zariadení
 • stupeň EKR 4 výpočty množstva jednotlivých surovín na pripravované jedlá
 • stupeň EKR 4 vyúčtovanie tržieb
 • stupeň EKR 4 predaj doplnkového sortimentu a tovaru
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
 • stupeň EKR 4 regenerácia pokrmov
 • stupeň EKR 4 organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v oblasti stravovania (kuchyne, reštaurácie)
 • stupeň EKR 4 príprava a podávanie občerstvenia pri stretnutiach, konferenciách a podobných podujatiach
 • stupeň EKR 4 stanovovanie cien poskytovaných služieb a tovaru (cenové kalkulácie)
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržovania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vnútropodnikových smerníc či predpisov
 • stupeň EKR 4 kontrola kvality poskytovaných služieb, vrátane správnosti ich vykazovania a účtovania zákazníkom
 • stupeň EKR 4 kontrola predaja doplnkového sortimentu a jeho evidencia
 • stupeň EKR 3 príprava surovín na výrobu jedál
 • stupeň EKR 3 podávanie pokrmov a nápojov zákazníkom/hosťom pri bufetovom usporiadaní
 • stupeň EKR 3 skladovanie potravinárskych surovín
 • stupeň EKR 3 úprava teplých jedál na tanieroch alebo táckach pred podávaním
 • stupeň EKR 3 riadenie osobných a malých dodávkových automobilov bezpečným spôsobom, s ohľadom na stav vozovky, dopravné podmienky, počasie a predpisy o pracovnej dobe vodiča

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie