Špecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobe

Špecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobe realizuje výskum a vývoj technologických procesov v oblasti tlačových techník a výrobných procesov.

Sektorová rada Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy Polygrafický špecialista
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141025 - Špecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Tlač a reprodukcia záznamových médií
Príslušnosť k povolaniu Špecialista polygrafickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
  Špecifikácia:
  Ekonomické hodnotenia navrhovaných projektov dynamickými metódami.
 • stupeň EKR 7 technológia polygrafickej výroby
  Špecifikácia:
  Princípy technológie: vyhotovenia tlačových podkladov, prípravy tlačovej formy, tlačových techník a dokončovacieho spracovania. Princípy technológie výroby papiera a postupov spracovania výrobkov z papiera.
 • stupeň EKR 7 stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Princípy činností strojov a zariadení pre všetky druhy tlačových techník a zariadení a strojov pre prípravu tlačovej formy a dokončujúce spracovanie.
 • stupeň EKR 7 druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
  Špecifikácia:
  Možnosti a spôsoby ich použitia v rôznych fázach polygrafickej výroby.
 • stupeň EKR 7 druhy tlačových techník
  Špecifikácia:
  Princípy, postupy a oblasť použitia: digitálna tlač, flexografická tlač, hĺbkotlač, kníhtlač , ofsetová tlač a sitotlač.
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  ISO normy pre polygrafický priemysel, štandardizácia ofsetových tlačových procesov (Process Standard Offsetprint - PSO) a Smernica pre dokončujúce knihárske spracovanie v polygrafickej výrobe.
 • stupeň EKR 7 priemyselná ekológia
  Špecifikácia:
  Právne predpisy a pojmy (národné a európske) ohľadom odpadových vôd, ovzdušia a kontaktu pracovníkov s nebezpečnými látkami.
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Metódy a postupy kontroly kvality v polygrafickej výrobe. ISO normy, STN, odborové normy, Smernica pre dokončujúce knihárske spracovanie v polygrafickej výrobe a platné technologické postupy v polygrafickej výrobe.
 • stupeň EKR 7 ochrana životného prostredia
  Špecifikácia:
  Triedenie odpadov a nakladanie s nimi v zmysle zákona o odpadoch.
 • stupeň EKR 7 projektový manažment
 • stupeň EKR 7 softvéry pre odborné aplikácie
  Špecifikácia:
  Vrátane grafických programov súvisiacich s výskumom a vývojom v polygrafickej výrobe.
 • stupeň EKR 7 nové trendy v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Vývojové trendy v polygrafii a médiách.
 • stupeň EKR 7 chemické procesy farieb a substrátov
  Špecifikácia:
  Vrátane fyzikálno-chemických procesov lepidiel, vlhčiacich a čistiacich roztokov, silikónových emulzií a pod.
 • stupeň EKR 7 ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
  Špecifikácia:
  Princípy environmentálnych technológií. Environmentálna kvalita materiálov. Výrobné technológie a životné prostredie.
 • stupeň EKR 7 fázy výrobného procesu v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Napr. prepress, press, postpress.
 • stupeň EKR 7 typografické pravidlá úpravy textov
  Špecifikácia:
  Trendy v spracovaní textu.
 • stupeň EKR 7 postupy projektovania technologických procesov a výrobných systémov v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Optimalizácia a zostavenie technológie, kapacitné prepočty, priestorové prepočty a pod.
 • stupeň EKR 7 vlastnosti viacvrstvových systémov
  Špecifikácia:
  Tlačová farba - potláčaný substrát.
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 spracovanie koncepcií, metodík a prognóz rozvoja v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Stanovovanie koncepcie a smerov vývoja procesov v polygrafickej výrobe.
 • stupeň EKR 7 navrhovanie a optimalizácia technologických postupov v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Inovácia a racionalizácia procesov a technológií v polygrafickej výrobe.
 • stupeň EKR 7 kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Overovanie nových materiálov a vývoj nových produktov s cieľom znížiť výrobné náklady alebo zvýšiť úžitkovú hodnotu výrobku.
 • stupeň EKR 7 medzinárodná spolupráca pri riešení výskumných a vývojových úloh v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 7 analýza vývoja prác v oblasti výskumu a vývoja v polygrafickej výrobe, vrátane uplatňovania najnovších poznatkov/trendov
 • stupeň EKR 7 manažment kvality
  Špecifikácia:
  ISO certifikáty kvality – preukázanie schopnosti kvalitne poskytovať výrobky a služby.
 • stupeň EKR 7 riešenie environmentálnych aspektov polygrafickej výroby
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 vedenie dokumentácie súvisiacej s výskumom vývojov v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 7 riešenie projektov technického a technologického rozvoja a inovácie v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Najmä v oblasti tlačových techník (tlač z výšky, tlač z plochy, tlač z hĺbky, sitotlač a digitálna tlač), ako aj na všetky fázy výrobného procesu (prepress, press, postpress).
 • stupeň EKR 7 riadenie výrobných procesov a procesov zmien technológií v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Aplikácia nových technológií do procesov polygrafickej výroby.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie