Špecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobe realizuje výskum a vývoj technologických procesov v oblasti tlačových techník a výrobných procesov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy
Polygrafický špecialista
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141025 - Špecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista polygrafickej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
prezentovanie
P
technická gramotnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
Špecifikácia:
Ekonomické hodnotenia navrhovaných projektov dynamickými metódami.
7
technológia polygrafickej výroby
Špecifikácia:
Princípy technológie: vyhotovenia tlačových podkladov, prípravy tlačovej formy, tlačových techník a dokončovacieho spracovania. Princípy technológie výroby papiera a postupov spracovania výrobkov z papiera.
7
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
Špecifikácia:
Princípy činností strojov a zariadení pre všetky druhy tlačových techník a zariadení a strojov pre prípravu tlačovej formy a dokončujúce spracovanie.
7
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Špecifikácia:
Možnosti a spôsoby ich použitia v rôznych fázach polygrafickej výroby.
7
druhy tlačových techník
Špecifikácia:
Princípy, postupy a oblasť použitia: digitálna tlač, flexografická tlač, hĺbkotlač, kníhtlač , ofsetová tlač a sitotlač.
7
metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
Špecifikácia:
ISO normy pre polygrafický priemysel, štandardizácia ofsetových tlačových procesov (Process Standard Offsetprint - PSO) a Smernica pre dokončujúce knihárske spracovanie v polygrafickej výrobe.
7
priemyselná ekológia
Špecifikácia:
Právne predpisy a pojmy (národné a európske) ohľadom odpadových vôd, ovzdušia a kontaktu pracovníkov s nebezpečnými látkami.
7
systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
Špecifikácia:
Metódy a postupy kontroly kvality v polygrafickej výrobe. ISO normy, STN, odborové normy, Smernica pre dokončujúce knihárske spracovanie v polygrafickej výrobe a platné technologické postupy v polygrafickej výrobe.
7
ochrana životného prostredia
Špecifikácia:
Triedenie odpadov a nakladanie s nimi v zmysle zákona o odpadoch.
7
projektový manažment
7
softvéry pre odborné aplikácie
Špecifikácia:
Vrátane grafických programov súvisiacich s výskumom a vývojom v polygrafickej výrobe.
7
nové trendy v polygrafickej výrobe
Špecifikácia:
Vývojové trendy v polygrafii a médiách.
7
chemické procesy farieb a substrátov
Špecifikácia:
Vrátane fyzikálno-chemických procesov lepidiel, vlhčiacich a čistiacich roztokov, silikónových emulzií a pod.
7
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Špecifikácia:
Princípy environmentálnych technológií. Environmentálna kvalita materiálov. Výrobné technológie a životné prostredie.
7
fázy výrobného procesu v polygrafickej výrobe
Špecifikácia:
Napr. prepress, press, postpress.
7
typografické pravidlá úpravy textov
Špecifikácia:
Trendy v spracovaní textu.
7
postupy projektovania technologických procesov a výrobných systémov v polygrafickej výrobe
Špecifikácia:
Optimalizácia a zostavenie technológie, kapacitné prepočty, priestorové prepočty a pod.
7
vlastnosti viacvrstvových systémov
Špecifikácia:
Tlačová farba - potláčaný substrát.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovanie koncepcií, metodík a prognóz rozvoja v polygrafickej výrobe
Špecifikácia:
Stanovovanie koncepcie a smerov vývoja procesov v polygrafickej výrobe.
7
navrhovanie a optimalizácia technologických postupov v polygrafickej výrobe
Špecifikácia:
Inovácia a racionalizácia procesov a technológií v polygrafickej výrobe.
7
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v polygrafickej výrobe
Špecifikácia:
Overovanie nových materiálov a vývoj nových produktov s cieľom znížiť výrobné náklady alebo zvýšiť úžitkovú hodnotu výrobku.
7
medzinárodná spolupráca pri riešení výskumných a vývojových úloh v polygrafickej výrobe
7
analýza vývoja prác v oblasti výskumu a vývoja v polygrafickej výrobe, vrátane uplatňovania najnovších poznatkov/trendov
7
manažment kvality
Špecifikácia:
ISO certifikáty kvality – preukázanie schopnosti kvalitne poskytovať výrobky a služby.
7
riešenie environmentálnych aspektov polygrafickej výroby
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
vedenie dokumentácie súvisiacej s výskumom vývojov v polygrafickej výrobe
7
riešenie projektov technického a technologického rozvoja a inovácie v polygrafickej výrobe
Špecifikácia:
Najmä v oblasti tlačových techník (tlač z výšky, tlač z plochy, tlač z hĺbky, sitotlač a digitálna tlač), ako aj na všetky fázy výrobného procesu (prepress, press, postpress).
7
riadenie výrobných procesov a procesov zmien technológií v polygrafickej výrobe
Špecifikácia:
Aplikácia nových technológií do procesov polygrafickej výroby.
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa